Tarih: 13.12.2013 Cuma | Okunma Sayısı: 10489

KIRSAL KALKINMA NASIL FONLANIYOR ?

Merve Elçi ŞEN Merve Elçi ŞEN
Proje Uzmanı Ziraat Mühendisi


 
Kırsal kalkınma için AB finansmanı, 2007-13
dönemi için, içinde modülasyon sisteminin
uygulanmasından kaynaklanan tutarlar da
dâhil olmak üzere 96,3 milyar avro bütçesi
olan ‘Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal
Fonu’ (EAFRD) aracılığı ile sağlanmıştır. Bu
tutar yaklaşık olarak toplam OTP bütçesinin %
20’sine karşılık gelmektedir. Kırsal Kalkınma
İçin Avrupa Tarımsal Fonu, üç eksen ve 46
tedbir arasında bölünmüş ve üye ülkeler ve
Avrupa Komisyonunca kabul edilen, ulusal
veya bölgesel olmak üzere 94 kırsal kalkınma
programı için harcanmıştır1
. Dengeli bir
yaklaşım sağlamak için, asgari fonlama
koşullarına (eksen 1 için %10, eksen 2 için
%25, eksen 3 için % 10 ve LEADER için %5)
uyulması ve AB fonlarının üye ülkeler veya
bölgelerin eş-finansmanı ile uyumlu olması
gerekir.
 
‘Genişleme ülkeleri’ için kırsal kalkınmaya
(IPARD) ayrılan özel bir bileşeni olan 'Katılım
Öncesi Yardım Aracı' (IPA) kurulmuştur. 2007-
13 döneminde, IPA’ya 11,5 milyar avro, kırsal
kalkınmaya ise 1,1 milyar avro tahsis
edilmiştir. IPARD programları Hırvatistan,
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve
Türkiye için onaylanmıştır. Kırsal kalkınma
girişimleri için finansman gereksinimleri
aşağıdaki adımlarla belirlenir:
 
1. Her üye ülke, ekonomik, sosyal ve çevresel
durumunu ve gelişme potansiyelini
değerlendiren bir Ulusal Strateji Planı
sunar. Ülkeler ayrıca, kırsal kalkınmanın
her ekseni için Ulusal Strateji Planını
uygulayan kırsal kalkınma programları
listesi ve her program için EAFRD tahsisini
de içeren tematik ve bölgesel önceliklerini
hazırlar. Tüm Ulusal Strateji Planları, AB
düzeyinde genel ilkeleri belirlenen Kırsal
Kalkınma için Topluluk Stratejik Rehberi
temaları ile uyumlu olmalıdır.
 
2. Ulusal Strateji Planı üzerinde anlaşıldıktan
sonra üye ülkeler Kırsal Kalkınma
Programlarını hazırlar. Bir üye ülke, tek
bir programa sahip olabileceği gibi bir dizi
bölgesel programa da sahip olabilir. Bu
programlar kırsal alanlarda güçlü ve zayıf
yönleri değerlendiren bir analize dayanır.
 
3. Toplam EAFRD katkısının ayrıntılarını,
eşleşen yıllık ve tedbir bazlı program
genelinde ulusal/bölgesel kamu finansmanı
planını içeren finansman planı, her kırsal
kalkınma programının kilit bileşenidir.
4.
Aynı ilkeler, kırsal kalkınma programlarının
faydalanıcı ülkeler tarafından hazırlandığı
IPARD’da da geçerlidir. Ulusal IPARD
programları 3 ana eksen etrafında
gruplandırılmış ve üye ülkeler tarafından
seçilen bir dizi tedbir içerir2
. IPARD’da ayrı bir
eksen 4 bulunmaz; ancak eksen 2 altında
(tedbir kodu 202), ülkelere yerel kırsal
kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve
uygulanmasına yardımcı olmak için bir tedbir
içerir. EAFRD’den farklı olarak IPARD’da
fonların farklı eksenlere tahsisinde uyulması
gereken minimum fonlama gereksinimleri
bulunmamaktadır.
 
Kırsal kalkınma için AB fonu 4 temel aşamada
tahsis edilir:
 
1. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu
ve Avrupa Konseyinin kabul ettikleri çok
yıllı mali çerçeve, her yıl geniş politika
alanları için maksimum bütçeyi belirler ve
yıllık üst limitleri düzenler. Mevcut finansal
çerçeve 2007-2013 dönemini
kapsamaktadır. Kırsal kalkınma, başlık 2:
doğal kaynakların korunması ve
yönetiminin altındadır.
 
2. 2007-13 dönemi için kırsal kalkınma için AB
desteği, yıllık dökümü, Yakınsama Hedefi
altında bölgeler için uygun minimum
tutarlar Konsey Kararı3
 ile ortaya
konmuştur.
 
3. AB’nin üye ülkeler nezdinde kırsal
kalkınmaya katkısının yıllık dağılımı; geçmiş
performanslara ve objektif kriterlere dayalı
durum ve ihtiyaçlara bağlı olarak,
Komisyon Kararı4
 ile belirlenir.
 
4. Yıllık bütçeler, Mali Çerçeve ile belirlenen
limitlere bağlı kalarak, farklı programlar ve
faaliyetler arasında AB bütçesinin tahsisini
sağlar. Kırsal kalkınma; Kırsal kalkınma
programlarında tanımlanan ihtiyaçlara
dayanarak son altı yılda yıllık yaklaşık 14
milyar avro ödenek almıştır.

*** ALINTIDIR

 
1
 88 kırsal kalkınma programı (ulusal ve bölgesel), 2
çerçeve (Almanya, İspanya) ve 4 ağ program (Almanya,
İtalya, İspanya, ve Portekiz).
 
2
 IPA’nın kırsal kalkınma bileşeni altındaki tedbirleri 12
Haziran 2007 tarih ve 718/2007 sayılı Komisyon
Tüzüğünde tanımlanmıştır.
 
3 19 Haziran 2006 tarih ve 2006/493/EC sayılı, 1 Ocak
2007 ile 31 Aralık 2013 dönemi Topluluk desteğini
belirleyen Konsey kararı.
 
4
 Topluluğun 2007-2013 döneminde üye ülkelere göre
kırsal kalkınma desteğini belirleyen 2010/236/EU sayılı
Karar ile değişik 2006/636/EC sayılı Komisyon Kararı

 

LANSY-GROUP-IPARD-DANIŞMANLIK

Yazarımızın Diğer Yazıları

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET