Tarih: 11.06.2013 Salı | Ekleyen : ilkadmin | Okunma Sayısı: 3924

Tübitak Projeleri

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI
BİRİNCİ KISIM

 1. AMAÇ

Bu esaslar, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KAPSAM

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından incelemeli sisteme göre yürütülecek patent başvurularının desteklenmesine ve başvuruların; teşvik başvuru talebi, değerlendirme, kabul, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 1. YASAL DAYANAK

Bu esaslar, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun değişik 4 üncü maddesine ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. TANIMLAR

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TPE:   Türk Patent Enstitüsü
EPO:   Avrupa Patent Ofisi
PCT:   Patent İşbirliği Anlaşması
EPC:   Avrupa Patent Sözleşmesi
BÖLGESEL VEYA ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU: EPC veya PCT kapsamında yapılan bölgesel veya uluslararası patent başvurusu
VEKİL: İlgili ofis nezdinde işlem yapma yetkisine sahip patent vekili
PATENT BAŞVURUSU: İlgili patent ofisi nezdinde patent belgesi alabilmek için yapılan başvuru
BAŞVURU SAHİBİ: İlgili ofis nezdinde patent başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişi
ŞEKLİ ŞARTLARA UYGUNLUK BİLDİRİMİ: TPE tarafından hazırlanan ve gönderilen; patent başvurusunun şekli açıdan incelendiğini ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca şekli açıdan uygun bulunduğunu gösteren yazılı bildirim.
PATENT BAŞVURU NUMARASI: İlgili patent ofisi tarafından patent başvurusunun yapılması ile başvuruya verilen başvuru numarası.
TEŞVİK BAŞVURU FORMU (TBF): Teşvik başvurusunda bulunacak kişilerin elektronik ortamda doldurmaları gereken form.
TBF-1: Ulusal başvurulara ilişkin geri ödemesiz teşvik başvuru formu
TBF-2: Uluslararası veya bölgesel başvuruların ilk aşamasına ilişkin geri ödemesiz teşvik başvuru formu
TBF-3: Uluslararası veya bölgesel başvurulara ilişkin geri ödemeli teşvik başvuru formu
PATENT TAKİP SİSTEMİ  (PTS): Destek kapsamındaki patent başvurularının ve bunlara ilişkin ücretlerin ödenebilmesi amacıyla geliştirilen TPE ve TÜBİTAK tarafından kullanılabilen, başvuru sahibi tarafından da takip amaçlı olarak kullanılabilen web tabanlı yazılım programı.
BANKA: Türkiye’de işlem yetkisine sahip bankalardan herhangi biri.
FATURA: TPE hesabına aktarılan ücrete ait TPE tarafından TÜBİTAK adına kesilmiş fatura.
BANKA DEKONTU: Toplam destek miktarının TÜBİTAK  tarafından ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir belgenin aslı.
TAAHHÜTNAME: Başvuru sahibi tarafından elektronik ortamda doldurulması gereken ve imzalanarak başvuru formu ile birlikte TÜBİTAK’ a sunulacak olan, başvuru sahibinin patent teşvik sisteminin gereklerine göre davranacağını kabul ettiğini gösteren yazılı belge
JÜRİ:  TÜBİTAK’ın Fikri Haklar ile ilgili biriminin tüm personeli, Hukuk Müşaviri ve TÜBİTAK Başkanının belirleyeceği ve patentlerin ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi kişiler ile TPE’nin kendi usul ve esasları çerçevesinde görevlendireceği uzman avukat ve yönetici kadrosundan seçeceği kişilerden oluşan ve Geri Ödemeli Destek Sistemi kapsamında görev yapacak kurul.

 1. TEŞVİKTEN YARARLANACAK KİŞİLER

 İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

 1. BAŞVURULARDA SUNULACAK BELGELER

Başvuru sahibi, patent desteği için TÜBİTAK’a yapacağı başvuru esnasında kimlik bilgilerini doğru olarak beyan etmeli ve ilgili muhtarlıktan alınan onaylı bir nüfus cüzdanı suretini veya tüzel kişiler için imza sirkülerinin noter onaylı bir suretini bu esaslarda her bir destek türü için belirtilen eklerle birlikte TÜBİTAK’a ibraz etmelidir. TÜBİTAK tarafından destek kapsamında, başvuru sahiplerine ödeme yapılabilmesi için fatura ve dekont asıllarının sunulması zorunludur. TÜBİTAK, şüphe halinde ek belgeler istemeye yetkilidir.

 1. DESTEK MİKTARI
  1. Patent başvuruları için sağlanacak destek miktarları her yıl Ocak ayında, TÜBİTAK ilgili biriminin önerisi ile TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca belirlenir.
  2. Birer yıllık olarak belirlenen her bir teşvik dönemi içerisinde, TÜBİTAK tarafından sağlanan patent başvurusu desteğinden tüzel kişiler en fazla 20 başvuru için, gerçek kişiler ise 5 başvuru için yararlanabilirler.
  3. Başvuru sahiplerine sağlanacak bütün destekler YTL cinsinden verilecektir.
 2. ONAY MERCİİ VE TEŞVİK SİSTEMİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
  1.  Tüm patent başvurularına verilecek destekler, bu esaslar kapsamında aksi özel olarak belirtilmedikçe TÜBİTAK’ın onayı ile kesinleşir.
  2. TÜBİTAK’ın vermiş olduğu kararlar kesindir.
  3.  Başvuru sahiplerinin patent teşvik sistemini suiistimal ettiklerinin tespiti halinde, TÜBİTAK’ın hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu teşvik sisteminden ve/veya TÜBİTAK kaynaklı diğer teşvik ve desteklerden yararlanması TÜBİTAK’ça engellenebilir.

İKİNCİ KISIM
ULUSAL PATENT BAŞVURULARININ GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLENMESİ

 1. GENEL KURALLAR
  1.  Ulusal patent başvuruları bu esaslar uyarınca geri ödemesiz olarak desteklenir.
  2. Faydalı model başvuruları TÜBİTAK tarafından bu esaslar uyarınca sağlanacak destek kapsamında değildir. Patent başvuruları, başvuru sahiplerinin incelemesiz sistem tercih etmeleri halinde teşvik kapsamından çıkarılır.
  3. TPE nezdinde vekil sicil kaydına kayıtlı vekiller, başvuru sahibi olarak bu esaslar kapsamında, başvuru sahiplerine verilecek destekten yararlanamazlar.
  4. Başvuru ücreti ve 9.5. maddede belirtilen işlemlere ait ücretler hariç TPE tarafından talep edilen tüm ücretler, destek miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla ilgili başvuru için sağlanan destek kapsamında değerlendirilecektir.
  5. Patent başvurusu süresince, incelemesiz sistemin tercih edilmesi, patentin faydalı modele dönüştürülmesi, patent başvurusunun geri çekilmesi, devir, birleşme veya veraset durumlarında; başvuru sahibine sağlanan destekler, o tarihe kadar ödenmiş olan miktarlar destek kapsamında kalmak kaydıyla, TPE’nin TÜBİTAK’a yapacağı yazılı bildirim üzerine veya PTS sistemi aracılığıyla yapacağı bildirim ile durdurulacaktır.
  6. TÜBİTAK aşağıda belirtilen hallerde, teşvik başvurularını başlangıçta reddetme veya destek kararı verildikten sonra desteğin kesilmesine ve/veya verilen desteğin geri istenmesine karar verme yetkisine sahiptir.
   1. Aynı kişi tarafından salt bu esaslar kapsamında verilecek destekten yararlanabilmek    amacıyla farklı başvuru numarası alarak, içerikleri birbiri ile aynı, birden çok patent         başvurusu için teşvik başvurusu yapılmış olması
   2. TBF-1’in uygun şekilde doldurulmamış olması
   3. TBF-1’de öngörülen eklerin bulunmaması
   4. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi
   5. Patent başvurusunun vekil aracılığı ile yapılması halinde, vekilin TPE nezdinde sicile  kayıtlı olmaması
   6. Desteğin bu esaslar kapsamında belirtilen ilkeler dışında kullanılmak istenmesi veya     kullanılması
   7. Talep edilen belgelerde tahrifat veya değişiklik yapılması
   8. Teşvik kapsamındaki başvuruların TÜBİTAK’ça kabul edilmeyen bir sebepten dolayı geri çekilmesi, veya başvuru sahibi tarafından başvurunun geri çekilmiş   olduğunun TÜBİTAK’a bildirilmemesi
  7.  Teşvik başvurularının 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4 ve 9.6.5’teki sebeplerden veya kişinin kötü niyetli olmayan hareketlerinden dolayı reddedilmesi halinde, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden aynı başvuru için teşvik başvurusunun yapılması mümkündür.
  8.  Vekilin veya başvuru sahibinin kötü niyetli hareket ettiğinin tespiti halinde vekil veya başvuru sahibi, bundan sonraki TÜBİTAK tarafından sağlanan hiçbir destekten yararlanamayacak ve bu kişiler elektronik ortamda ilgililerin bilgisine sunulacaktır.
  9. Uluslararası aşamadan sonra, ulusal aşamaya geçen patent başvuruları, bu esasların 9 ve 10.  maddelerindeki geri ödemesiz destekten yararlanamazlar. Başvuru sahipleri bu esasların 13. maddesine göre elde ettikleri destekleri ulusal aşama için kullanabilirler.
  10. 9. ve 10. maddeler kapsamında ulusal bir başvuru için verilen destekten yararlanan kişiler, dilerse bu esasların 11. ve 12. maddelerinde açıklanan uluslararası veya bölgesel patent başvuruları için başvurunun ilk aşamasındaki geri ödemesiz destekten yararlanma hakkına da sahiptirler.
 2. DESTEK SÜRECİ
  1. Başvuru sahiplerinin, TÜBİTAK’a patent teşviki için başvurmadan önce TPE’ye patent başvurusunda bulunmuş ve patent başvuru ücretini ödemiş olmaları zorunludur.
  2.  Patent başvurusunda bulunan başvuru sahibi, teşvik için başvurusundan önce patent başvurusunun şekli incelemeden geçmiş olduğunu gösteren, TPE tarafından gönderilmiş şekli şartlara uygunluk bildirimini almış olmak zorundadır.
  3.  Başvuru sahibi, patent desteği için yapacağı başvurudan önce ilgili web adresinden elde edeceği teşvik başvuru formunu (TBF-1) dolduracak, vekil aracılığıyla yapılan başvurularda, vekil için öngörülen destek bedellerinin yatırılacağı, başvuru sahibine ait bir banka hesap numarasını TBF-1 ile birlikte bildirecek, TBF-1’de öngörülen ekleri hazırlayacak ve desteklenmesi için talepte bulunduğu patent başvurusunun, başvuru tarihinin ve numarasının da yazılı olduğu bir taahhütnameyi imzalayacaktır.
  4.  Teşvik başvurusunda bulunan kişi patent başvurusunun içeriğine ve ilgili olduğu teknik alana ilişkin kısa bir açıklamayı içeren bir bilgi notunu veya özetini de TBF-1’in ekine koymak zorundadır.
  5.  Patent başvurusu ile ilgili işlemler bir vekil aracılığı ile yürütülüyor  ise, vekilin TPE’deki sicil kayıt numarasının ve vekille başvurunun takibine ilişkin yapılan sözleşmenin bir örneğinin ve vekilden teşvik edilen başvuru ile ilgili olarak verilen hizmet karşılığı alınan vekil ücretine ilişkin faturanın aslının teşvik başvuru formu (TBF-1) ile beraber verilmesi zorunludur.
  6.  Patent teşvik başvurusunun TBF-1 ve ekleri ile birlikte TÜBİTAK’a sunulmasını takip eden en kısa sürede TÜBİTAK tarafından patent teşviki verilip verilmemesi yönünde bir karar verilir.
  7.  Teşvik başvurusu sahipleri başvurularının sonuçlarını TÜBİTAK’ın ilgili web sayfasından takip ederler.
  8.  TPE’nin ilgili birimi, TÜBİTAK destekli olduğu belirtilen başvurunun, TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alınıp alınmadığını PTS sistemi aracılığıyla web üzerinden kontrol edecektir.
  9.  Patent başvurusunun desteklenmesine karar verilmiş olması ve vekille yapılmış olunan sözleşmenin bir örneğinin ve vekilden alınan hizmete ilişkin faturanın, TBF-1 ile birlikte sunulmuş olması koşuluyla, fatura miktarını aşmamak üzere, TBF-1’de bildirilen başvuru sahibine ait hesap numarasına patent başvurusuna sağlanan destek miktarının %15’i tutarında bir meblağ yatırılacaktır.
  10. Başvuru sürecindeki işlem ücretlerinin ödenmesi amacıyla başvuru sahibi tarafından TPE’ye yazılı başvuruda bulunulacak, bu başvuruda patent başvurusunun teşvikten yararlanmakta olduğu belirtilecek ve gerekli ücretlerin PTS aracılığıyla TÜBİTAK hesabından alınmasını isteyecektir.
  11. Teşvik kapsamında olduğu belirlenen başvuruya ilişkin ücretler, başvuru sahibinin ilgili ücretin ödenmesine ilişkin olarak vermiş olduğu dilekçenin TPE’ye ibrazı tarihinde ödenmiş kabul edilecektir.
  12. TPE teşvik kapsamındaki başvuruların talep edilen işlem ücretlerine ilişkin faturaları aylık olarak TÜBİTAK’a gönderecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ULUSLARARASI veya BÖLGESEL PATENT BAŞVURULARININ İLK AŞAMASININ GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLENMESİ

 1. GENEL KURALLAR
  1. Kabul ofisi olarak TPE aracılığı ile (PCT/TRO-EPC/TRO) veya doğrudan yapılan Uluslararası veya Bölgesel (PCT-EP) patent başvurularının başvurunun ilk aşamasındaki ücretleri, bu esaslar uyarınca 7.1 maddesine göre belirlenen destek tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla geri ödemesiz olarak desteklenecektir.
  2. TPE nezdinde vekil sicil kaydına kayıtlı vekiller, başvuru sahibi olarak bu esaslar kapsamında, başvuru sahiplerine verilecek destekten yararlanamazlar.
  3. TÜBİTAK aşağıda belirtilen hallerde teşvik başvurularını başlangıçta reddetme veya destek kararı verildikten sonra desteğin kesilmesine ve/veya verilen desteğin geri istenmesine karar verme yetkisine sahiptir.
   1. Aynı kişi tarafından salt bu esaslar kapsamında verilecek destekten yararlanabilmek    amacıyla farklı başvuru numarası alarak, içerikleri birbiri ile aynı, birden çok uluslararası patent başvurusu için teşvik başvurusu yapılmış olması
   2. TBF-2’nin uygun şekilde doldurulmamış olması
   3. TBF-2’de öngörülen eklerin bulunmaması
   4. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi
   5. Patent başvurusunun vekil aracılığı ile yapılması halinde, vekilin TPE nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olmaması
   6. Desteğin bu esaslar kapsamında belirtilen ilkeler dışında kullanılmak istenmesi veya kullanılması
   7. Talep edilen belgelerde tahrifat veya değişiklik yapılması
   8. Teşvik kapsamındaki başvuruların TÜBİTAK’ça kabul edilmeyen bir sebepten dolayı geri çekilmesi veya başvuru sahibi tarafından, başvurunun geri çekilmiş olduğunun TÜBİTAK’a bildirilmemesi
  4. Teşvik başvurularının 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 ve 11.3.5’teki sebeplerden veya kişinin kötü niyetli olmayan hareketlerinden dolayı reddedilmesi halinde, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden teşvik başvurusunun yapılması mümkündür.
  5. 11. ve 12. maddeler kapsamında uluslararası veya bölgesel başvuru için verilen destekten yararlanan kişiler, dilerse bu esasların 13. maddesinde açıklanan Geri Ödemeli Desteklerden yararlanma hakkına da sahiptir.
 2. DESTEK SÜRECİ
  1. Başvuru sahibi, patent desteği için yapacağı başvurudan önce ilgili web adresinden elde edeceği teşvik başvuru formunu (TBF-2) dolduracak, başvuru destek bedelinin ve vekil aracılığıyla yapılan başvurularda, vekil için öngörülen destek bedellerinin yatırılacağı, başvuru sahibine ait bir banka hesap numarasını TBF-2 ile birlikte bildirecek, TBF-2’de öngörülen ekleri hazırlayacak ve desteklenmesi için talepte bulunduğu patent başvurusunun, başvuru tarihinin ve numarasının da yazılı olduğu bir taahhütnameyi imzalayacaktır.
  2. Uluslararası veya bölgesel bir başvuru yapıldıktan sonra, destek talebi ile birlikte başvurunun ilgili uluslararası kurumca alındığını gösterir belge ve ilgili ücretin ödendiğini gösterir belgenin TÜBİTAK’a TBF-2 ve talep edilen ekleri ile birlikte sunulması üzerine, 7.1 maddesine göre belirlenen destek tutarı ile sınırlı bir destek verilecektir. Destek tutarları başvuru sahibinin TBF-2 de bildirdiği hesap numarasına yatırılacaktır.
  3. Teşvik başvurusunda bulunan kişi patent başvurusunun içeriğine ve ilgili olduğu teknik alana ilişkin kısa bir açıklamayı içeren bir bilgi notunu veya özetini de TBF-2’nin ekine koymak zorundadır.
  4.   Patent başvurusu bir vekil aracılığı ile yapılmış ise vekilin TPE’deki sicil kayıt numarasının ve vekille başvurunun takibine ilişkin yapılan sözleşmenin bir örneğinin ve vekilden, teşvik edilen başvuru ile ilgili olarak verilen hizmet karşılığı alınan vekil ücretine ilişkin faturanın aslının teşvik başvuru formu (TBF-2) ile beraber verilmesi zorunludur.
  5. Teşvik başvurusu sahipleri, başvurularının sonuçlarını TÜBİTAK’ın ilgili web sayfasından takip ederler.
  6. Uluslararası veya bölgesel bir başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde, vekilden alınan hizmete ilişkin faturanın, TBF-2 ile birlikte sunulmuş olması koşuluyla, fatura miktarını aşmamak üzere, TBF-2’de bildirilen başvuru sahibine ait hesap numarasına, patent başvurusuna sağlanan destek miktarının %15’i tutarında bir meblağ yatırılacaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
ULUSLARARASI veya BÖLGESEL PATENT BAŞVURULARININ ARAŞTIRMA RAPORUNDAN SONRAKİ İŞLEM ÜCRETLERİNİN GERİ ÖDEMELİ DESTEKLENMESİ

 1. GENEL KURALLAR
  1. Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan destek, geri ödemeli olarak verilir.
  2. Bu aşamadaki geri ödemeli desteğin kabulü veya reddi; kabulü halinde de destek miktarının belirlenmesi yönündeki kararlar, TÜBİTAK ve TPE yetkililerince oluşturulacak bir JÜRİ’nin vereceği görüş doğrultusunda, TÜBİTAK tarafından verilecektir.
  3. Bu destek, başvuru sahibinin ihtiyaçları ve ödemesi gereken tutarlar göz önünde bulundurularak taksitler halinde verilir. TÜBİTAK desteğin tamamı ile ilgili olarak başvuru sahibinden bir veya birden fazla kefil göstermesini veya desteğin hibeye dönüşmemesi halinde meydana gelecek alacağı garanti altına alacak diğer teminat vasıtalarını talep eder.
  4. Başvuru sahiplerine sağlanan destek, vekil ücretleri ve yıllık ücretler için de kullanılabilir.
  5. TÜBİTAK aşağıda belirtilen hal/hallerde destek başvurularını başlangıçta reddetme veya destek verildikten sonra öngörülen süreler beklenmeden geri ödemenin derhal yapılmasına karar verme yetkisine sahiptir.
   1. Aynı kişi tarafından salt bu esaslar kapsamında verilecek destekten yararlanabilmek amacıyla farklı başvuru numarası alarak, içerikleri birbiri ile aynı, birden çok patent başvurusu için teşvik başvurusu yapılmış olması,
   2. TBF-3’ün uygun şekilde doldurulmamış olması,
   3. TBF-3’te öngörülen eklerin bulunmaması,
   4. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi,
   5. Desteğin bu esaslar kapsamında belirtilen ilkeler dışında kullanılmak istenmesi veya      kullanılması,
   6. Talep edilen belgelerde tahrifat veya değişiklik yapılması,
   7. Destek kapsamındaki başvuruların TÜBİTAK’ça kabul edilmeyen bir sebepten, dolayı geri çekilmesi veya başvuru sahibi tarafından, başvurunun geri çekilmiş,         olduğunun TÜBİTAK’a bildirilmemesi,
  6. Destek başvurularının 13.5.2. , 13.5.3. ve 13.5.4’teki sebeplerden veya kişinin kötü niyetli olmayan hareketlerinden dolayı reddedilmesi halinde, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden destek başvurusunun yapılması mümkündür.
  7. Uluslararası veya bölgesel başvurunun yapılması ve bu esaslar kapsamında belirtilen desteğin açılmasını takiben, başvuru sahibinin veya vekilinin ihmali veya kastı ile başvurunun reddedilmiş veya geri çekilmiş olması durumunda veya başvuru işlemlerinin gereksiz yere sürüncemede bırakıldığı veya desteğin öngörülen amaçlar dışında kullanıldığının tespiti halinde; TÜBİTAK, JÜRİ’nin görüşü de alınarak destek tutarının derhal geri ödenmesini talep edebilir.
  8. Uluslararası patent başvurusunun EPO’ da tescil edildiğine ve en az 5 EPC üyesi ülkede ulusal patente dönüştüğüne ve bu 5 EPC üyesi ülke hariç, ikisi ABD ve Japonya olmak üzere,  PCT’ ye üye en az 5 ülkede tescil edildiğine ilişkin tescil belgelerinin TÜBİTAK’a sunulması halinde 13. ve 14. madde kapsamında verilen tüm destekler hibeye dönüşür. Aksi takdirde verilen desteğin geri alınması işlemlerine başlanır.
  9. Geri ödemeler taksitler halinde aylık olarak yapılacaktır. Taksit miktarları destek tutarının TÜBİTAK tarafından kabul edilecek taksit sayısına bölünmesi ile elde edilir.
  10. Başvuru sahibi, TÜBİTAK’tan taksit sayılarını azaltıp buna uygun olarak taksit miktarlarının arttırılmasını talep edebilir.
  11. Geri ödemelerde başvuru sahiplerinden herhangi bir faiz talep edilmeyecektir.
 2. DESTEK SÜRECİ
  1. Başvuru sahipleri, araştırma raporunun temininden sonra diledikleri aşamadan geri ödemeli sisteme girme hakkına sahiptirler.
  2. Geri ödemeli teşvik başvurusu; TBF-3 ve eklerinin, araştırma ve varsa inceleme raporu ve eklerini içeren patent başvurusu dosyasının bir örneğinin, TÜBİTAK’a sunulması ile yapılır.
  3. Teşvik başvurusu sahipleri, teşvik başvurularının sonuçlarını TÜBİTAK’ın ilgili web sayfasından takip ederler.
  4. JÜRİ tarafından yapılan değerlendirme sonucunda reddedilen destek talepleri, ilgili ofisçe düzenlenen inceleme raporunun başvuru sahibi tarafından TÜBİTAK’a sunulması ve yeniden destek talep edilmesi halinde, JÜRİ tarafından bir kez daha değerlendirilecektir ve olumlu bulunması halinde talep edilen miktar göz önünde bulundurularak bir destek açılacaktır.
  5. Teşvik başvurusu kabul edilirse destek tutarları JÜRİ’ nin görüşü ile TÜBİTAK tarafından belirlenen dönemler için ayrı ayrı ödenir. İlk dönem ödemesi desteğin kabulü halinde en kısa sürede yapılır. Takip eden her bir döneme ilişkin destek taleplerinde başvuru sahibi, önceki döneme ilişkin harcamalarını, harcama kalemlerinin nelerden ibaret olduğunu, harcamalara ilişkin banka transfer ekstrelerini, patent başvurusunun hangi aşamada olduğuna ilişkin belgelerini, bir sonraki döneme ilişkin olarak talep miktarını,  hazırlayacağı bir raporla beraber sunmak zorundadır. Bu raporlarda yer alan bilgiler bir sonraki döneme ait ödemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmeye esas teşkil edecektir.
  6. Geri ödeme süreci teşvik başvuru tarihinden sonra 3 yılın sonunda başvurunun yapıldığı aya tekabül eden ayın son gününden itibaren başlar. Geri ödeme süreci en fazla 3 yıldır ve geri ödemelerin son ödeme tarihi, desteğin açılması gününü takiben 6 yılı geçemez.
  7. Geri ödemelerin başlayacağı tarihte, hala 13.8. maddedeki hibeye dönüşüm şartlarını sağlayabilecek nitelikteki başvurular için, talep ve talebin uygun görülmesi halinde geri ödemelerin başlama tarihi 1,5 yılı aşmamak üzere uzatılabilir. Geri ödemelerin yapılmaya başlanmasından sonra, destek kapsamındaki patent başvurusunun 13.8. maddesinde belirtilen şartların sağlandığı tespit edilirse yapılan geri ödemeler başvuru sahibine iade edilir.
  8. Geri ödemelerin usulüne uygun bir şekilde yapılmaması halinde, başvurusu yapılan ve destek sahibi adına yürütülen veya tescil edilen patentler üzerindeki tüm hak ve yetkiler TÜBİTAK’ a geçecek ve TÜBİTAK bu patentler üzerindeki hakların kendisi adına tescili ve devri için gerekli işlemleri tek başına yapmaya yetkili olacaktır.
 3. DİĞER HÜKÜMLER
  1. TBF-1, TBF-2 ve TBF-3 bu esasların ekidir.
  2. Gerçek kişi başvuru sahiplerinin yapacakları başvurular (bizzat) kendileri tarafından, tüzel kişi başvuru sahiplerinin yapacakları başvurular ise şirketi temsile yetkili idari temsilci veya temsilciler tarafından yapılacaktır.
  3. YÜRÜRLÜK
  4. Bu esaslar yayımlandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girer.
  5. Bu esaslar kapsamında, ulusal patent başvuruları için sağlanacak geri ödemesiz destek, başvuru tarihi 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olan ulusal patent başvuruları için geçerlidir ve teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.
  6. Bu esaslar kapsamında, uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşaması için sağlanacak geri ödemesiz destek, başvuru tarihi 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olan uluslararası veya bölgesel patent başvuruları için geçerlidir.

Bu esaslar kapsamında, uluslararası veya bölgesel patent başvuruları için sağlanacak geri ödemeli destek, ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış uluslararası veya bölgesel patent başvuruları için geçerlidir ve teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

ZİYARETÇİ SAYACI
 • Online
 • Bugün
 • Dün
 • Toplam
 • :
 • :
 • :
 • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET