Tarih: 11.06.2013 Salı | Ekleyen : ilkadmin | Okunma Sayısı: 3637

Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu madenleri ile ilgili yapılacak işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre I (a) Grubu kapsamındaki inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’nin altında SiO2 içeren kum, SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum, çakıl ve ariyet malzemesi alanlarının ihale edilmesini, faaliyete başlamak için alınacak izinleri, bu madenlerin işletilmesini, üretim esaslarını, işletme dönemleri işlemlerini, faaliyetlerin denetim ve kontrolünü, terk, devir ve intikal işlerini, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgeleri, ödenecek bedelleri, maden sicili ile ilgili yapılacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda değişiklik yapan 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Geçici 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun : 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
b) Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük : Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
d) İlgili Valilik : Ruhsatın verildiği ve ruhsat alanının bulunduğu ilin valiliğini,
e) İlgili Daire : İl özel idaresini,
f) Banka : İl özel idaresince belirlenecek banka şubelerini,
g) Satış Bilgi Formu : Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,
h) Faaliyet Bilgi Formu : Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış, stok ve bunun gibi bilgileri içeren belgeyi,
ı) Ariyet Malzemesi : Dolgu malzemesi olarak kullanılan çakıl, kum, silt ve mil içeren malzemeyi,
i) Teknik Nezaretçi : İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasın-dan sorumlu ve yetkili maden mühendisini,
j) İşletme : Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerini,
k) Teknik Nezaretçi Defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı defterini,
l) Taksir : Ruhsat alanlarının Kanun gereğince küçültülmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar

Maden hakkı
Madde 5 – I (a) Grubu maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.
İl ve ilçe özel idarelerinde çalışan yevmiyeli ve sözleşmeli personel, çalıştığı il sınırları dahilinde I (a) Grubu ruhsat alamaz.

Ruhsatlandırma
Madde 6I (a) Grubu madenler, il özel idaresince ihale yolu ile ruhsatlandırılır. İhaleler il özel idaresinin tabi olduğu mevzuata göre yapılır.
Özel mülkiyet içerisinde bulunan I (a) Grubu maden sahaları ihale edilemez.

İhale edilecek alanların belirlenmesi
Madde 7İhale edilerek ruhsatlandırılacak I (a) Grubu maden alanları, il özel idaresince Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Genel Müdürlüğün uygun gördüğü alanların yerinde tetkiki için il özel idaresince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturulur. İlgili kurum ve kuruluşlar tetkik sonucu yazılı görüşlerini otuz gün içinde il özel idaresine bildirir. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş olarak değerlendirilir.
Yapılan incelemelerde ruhsat verilmesi uygun görülen alanlar belirlenerek ihale edilir. Bu alanların her birinin büyüklüğü 10 hektarı geçemez. İhale edilecek alanlar 1/25000 ölçekli dört paftayı ve köşe noktalarının sayısı otuzu geçemez. Denizlerde kum üretimi için ruhsat verilecek alanlar belirlenirken bu alanların etrafında 100 metre genişliğinde bir kuşak bırakılır.

Özel mülkiyete tabi alanlara ruhsat verilmesi

Madde 8Kendi mülkü içinde I (a) Grubu maden ruhsatı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, il özel idaresine ilk müracaat harcı ile müracaat ederek ruhsat talebinde bulunur. İl özel idaresince Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu alanların yerinde tetkiki için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet tetkik sonucu yazılı görüşlerini otuz gün içinde il özel idaresine bildirir. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş olarak değerlendirilir.
Yapılan incelemelerde uygun görülen alanlara ihale edilmeden ruhsat verilir. Özel mülkiyet içerisindeki alana, mülk sahibinin izni olsa dahi üçüncü kişilere ruhsat verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzinler ve İşletme Dönemi İşlemleri

Ruhsat verilmesi ve gerekli izinlerin alınması
Madde 9I (a) Grubu maden ruhsatı almak için, ihale sonrası gerekli bedellerin yatırılmasını veya özel mülkiyetindeki alan içinde de talebin uygun bulunmasını takiben en geç on beş gün içerisinde işletme ruhsatı talep harcı, yıllık işletme ruhsat harcı ile teminatı yatırılarak, Ek Form-1’e uygun hazırlanmış taahhütnameyi, bir ay içerisinde de Ek Form-2’ye uygun olarak hazırlanmış işletme projesini valiliğe vermek zorunludur
Gerekli izinlerin alınmasını takiben Ek Form-3’deki işletme ruhsatı verilir. Alınmış izinler ruhsata işlenir.
Gerekli izinlerin alınmasını takiben en geç bir yıl içinde işletme faaliyetine başlanması zorunludur. Süresi içinde işletmeye alınmayan veya üretim yapmayan ruhsat sahalarından projede belirtilen üretim miktarının %10’u üzerinden Devlet hakkı alınır.
Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla projesine uygun olarak üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat kaydedilerek iptal edilir.

İşletme ruhsat süresi ve sürenin uzatılması
Madde 10 I (a) Grubu madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldan az olmamak üzere rezerve göre belirlenir. Ruhsat süresinin bitiminden önce talep harcı ve yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, sahada projesine uygun üretim yapılmış, maden rezervinin yeterli ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların ve tesislerin inşa edilmiş olması ve temdit projesinin uygun bulunması durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Teknik nezaret
Madde 11 – I (a) Grubu maden üretimi, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak atanmış maden mühendisinin nezaretinde yapılır.

İşletme faaliyet belgelerinin hazırlanması
Madde 12 – Ruhsat sahibi her yıl Nisan ayı sonuna kadar; Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Ek Form-4’deki işletme faaliyet bilgi formu ile Ek Form-5’e uygun olarak hazırladığı satış bilgi formunu il özel idaresine verir.
Ruhsat sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ruhsat teminatı il özel idaresi adına irat kaydedilir ve yükümlülük yerine getirilinceye kadar ruhsat alanındaki faaliyet durdurulur.

Geçici tatil
Madde 13 – I (a) Grubu madenler için sel, taşkın, çökme, heyelan, ulaştırma veya altyapı durumları ve benzeri beklenmeyen değişiklikler olması halinde işletme ruhsat sahalarında bir yıla kadar faaliyetin geçici tatiline il özel idaresince karar verilebilir.

Röper noktaları
Madde 14 I (a) Grubu maden ruhsat sahibi faaliyette bulunduğu alanın yakınında faaliyet alanını görecek şekilde yaptığı haritalarda ve yapılacak denetimlerde kullanmak üzere 6 derecelik dilime esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri röper noktası belirler. Bu noktaların kot ve koordinatları gerçek değerler kullanılarak harita tekniğine uygun hassaslıkta uygun bir ölçüm aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir. Denizlerdeki bu grup madenler bu hükmün dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maden sevkıyatı
Madde 15 Üretilen madenin, Genel Müdürlüğün belirlediği formatta, il özel idaresince bastırılarak verilecek sevk fişi ile sevk edilmesi zorunludur. Sevk fişlerinin birim satış fiyatı her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir ve bu bedel üzerinden ruhsat sahiplerine verilir.
Sevk fişleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma irsaliyesi niteliğindedir. Ayrıca Maliye Bakanlığının sevk irsaliyeleri kullanılmaz. Mahalli mülki amirin görev verdiği yetkili kişiler, kendi il sınırları içerisinde maden sevkıyatının sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını takip ve denetleyerek Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapar.

İl özel idaresince, zimmet karşılığında ruhsat sahibine verilen sevk fişi koçanlarının numarası, özel bir deftere kayıt edilerek düzenli şekilde takip edilir.
Sevk fişi, verilen ruhsat dışında başka bir ruhsat alanı içindeki madenin sevkıyatı için kullanılamaz.

Sevk fişi olmadan sevkıyat
Madde 16 Ruhsatlı bir alandan üretilmiş bir madenin sevk edilmesi esnasında, mülki amirin yetkilendirdiği kişiler tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin tespit edilmesi durumunda, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, ruhsat sahibi, ruhsat numarası, taşıyan aracın plakası, aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı belirtilir. Söz konusu madeni üreten ruhsat sahibine ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu madenlere el konulmaz, ruhsat sahibine verilir.
İdari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.

Üretim ve sevkıyatın bildirilmemesi
Madde 17 Denetim, inceleme ve ölçümler sonucunda, yaptığı üretim ve sevkıyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası verilir.

Ruhsat ve izin olmadan üretim
Madde 18 Ruhsat olmadan I (a) Grubu bir madenin üretilip sevk edilmesinin, Genel Müdürlüğün veya mülki amirin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, üretimi yapan kişi, taşıyan aracın plakası, aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı tespit edilir. Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış tutarının beş katı miktarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliğince satılarak bedeli il özel idaresine aktarılır.

Ruhsat sınırında yapılan üretim
Madde 19 – I (a) Grubu ruhsat alanının sınırında yapılan üretimin saha sınırı dışına taştığının tespiti halinde, ruhsat alanı dışında üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliğince satılarak bedeli il özel idaresine aktarılır.
Bu fiilin başka birine ait ruhsatlı alan içinde işlenmesi durumunda sahasında üretim yapılan ruhsat sahibi fiili işleyen ruhsat sahibinden kar kaybı talebinde bulunabilir.

Usulsüz sevkıyat
Madde 20 Yapılan tetkiklerde üretim izni olan ancak Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılmış sevkıyatın karşılığı Devlet hakkının ödenmiş olması durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.
Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılmış sevkıyatın karşılığında Devlet hakkının ödenmemiş olması durumunda, Devlet hakkı gecikme cezası ile birlikte tahsil edilerek il özel idaresinden alınan sevk fişlerinin kullanılması yönünde ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılarak teminat irat kaydedilir.
İl özel idaresinden alınmış sevk fişinin, üretim hakkı olan aynı ruhsat sahibine ait başka bir ruhsat sahasında kullanılması ve yapılmış sevkıyatın karşılığı Devlet hakkının ödenmiş olması durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.
Süresinde tahakkuk ettirilmeyen miktar için Devlet hakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
İl özel idaresinden alınmış sevk fişinin, üretim hakkı olmayan başka bir ruhsat sahasında kullanılmasının tespiti halinde üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliğince satılarak bedeli il özel idaresine aktarılır.

Sevk fişlerinin iade edilmesi
Madde 21 Ruhsatın iptali, terk edilmesi veya sevk fişlerinin amacına uygun kullanılmaması durumunda sevk fişleri il özel idaresine iade edilir. Sevk fişleri, tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde iade edilmediği takdirde mevcut teminat irat kaydedilir.

Sevk fişlerinin saklanması
Madde 22 Kullanılmış sevk fişlerinin kullanılan tarihten itibaren beş yıl süre ile saklanması gereklidir. Sevk fişlerinin herhangi bir nedenle kaybedilmesi halinde, ruhsat sahibinin bu durumu en geç bir ay içinde ilanla ve resmi makamlardan alınmış bir yazı ile belgelemesi ve il özel idaresine bildirmesi zorunludur. Aksi taktirde bu durum beyanlardaki hata ve noksanlık olarak kabul edilerek işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin İncelenmesi ve Denetlenmesi

İnceleme ve denetim
Madde 23 – I (a) Grubu maden ruhsatlı alanlarda inceleme ve denetim, Genel Müdürlüğün veya il özel idaresinin gerek duyduğu zamanlarda yapılır.
İnceleme ve denetimler Genel Müdürlük tarafından ve il özel idaresince, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ildeki ihtisaslaşmış, diğer kamu kuruluşlarının inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip teknik ve mali elemanlarından yararlanılarak yapılır. Denetimleri yapacak heyet en az üç kişiden oluşur.
İnceleme ve denetimlerde sahanın teknik nezaretçisi ve/veya ruhsat sahibinin kendisi ya da vekalet ile görevlendirdiği bir kişi denetimlerde hazır bulunmak zorundadır.
İnceleme ve denetimlerde ruhsat sahibi, teknik ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olacak bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep halinde heyet üyelerine göstermek zorundadır.

Denetim raporlarının hazırlanması
Madde 24 – İnceleme ve denetimlerde faaliyet bilgi formu, projeler, sevk fişleri, satış bilgi formları ve bunlara ait kanuni defterler, makbuzlar, diğer belgeler incelenir. Mevzuat gereği her türlü inceleme ve tespit yapılır.
İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen tutanak maden ruhsat sahibi veya vekili tarafından imzalanır. İmzadan imtina edilmesi ya da ruhsat ile ilgili yetkili birinin tetkik esnasında bulunmaması halinde durum tutanakla tespit edilir.
Yapılan inceleme sonuçları, gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte bir tutanak halinde iki kopya olacak şekilde tanzim edilir. Tutanağın aslı dosyasında saklanır, ikincisi ruhsat sahibine verilir. Bu tutanakta belirtilen hususlar ruhsat sahibine tebliğ edilmiş sayılır.
İnceleme ve denetimler sonucu rapor kapsamında ruhsat sahibinin yükümlülükleri ve uygulanan yaptırımlar yapılacak tek tebligatla bildirilir. Bu tebligat, maden ruhsat sahibinin dosyasındaki taahhütnamesine dayalı olarak ruhsat sahibince verilmiş adrese yapılır.
Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor hazırlanır. Ruhsat sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği verilir.

İnceleme ve denetim giderleri
Madde 25 – I (a) Grubu maden ruhsat alanlarında il özel idaresince madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimi ile ilgili olarak yapılacak görevlendirmelerde görev yollukları, Kanunun 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde il özel idaresince ödenir.
Ruhsat sahibinin talebi veya şikayeti ile görevlendirilen heyete ruhsat sahibinin katılmaması sonucu tetkikin yapılamaması durumunda, aynı konuda tekrar heyet görevlendirmelerinde tetkik giderleri ruhsat sahibince karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM

Devir, İntikal ve Terk İşleri

Devir
Madde 26 – I (a) Grubu maden ruhsatları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6 ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere il özel idaresi tarafından devir edilebilir. Ancak, özel mülkiyete konu taşınmaz üzerine verilmiş ruhsat, bu alanın satılması durumunda satın alan kişiye devir edilebilir.
Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun verilmesi zorunludur.
Ruhsatı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan bütün hakları ve ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri aynen kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve yükümlülükleri ile devir etmek isteğini Ek Form-6’daki ruhsat devri dilekçesi ile il özel idaresine müracaat etmeleri gerekir.
Devir alan kişinin ruhsat teminatını, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden yeniden yatırması, ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcı yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir.

İntikal
Madde 27 – I (a) Grubu maden ruhsatları ile ilgili hak ve yükümlülükler, miras yolu ile bir bütün olarak intikal eder. Bu haklar mirasçıların rızası olsa da bölünemez.
Mirasçıların altı ay içinde, intikal eden haklarını bir bütün olarak kullanması ve bu hakkı aralarından maden hakkı alabilecek birine ya da maden hakkı alabilecek özel ya da tüzel kişiye devir etmek üzere il özel idaresine müracaat etmeleri zorunludur. Aksi taktirde ruhsat iptal edilir.
Mirasçıların anlaşamamaları halinde içlerinden birinin mahkemeye müracaat etmesi ve ruhsat ile ilgili konunun yargıya intikal ettiğini gösterir bir belge ve veraset ilamı ile birlikte il özel idaresine müracaat etmesi durumunda mahkeme sonucu beklenir.
Dava sonuçlanıncaya kadar, mahkeme, Kanuna göre durumu uygun olan birini mümessil olarak tayin eder. Ruhsatlarla ilgili hukuki sorumluluklar mirasçılara; cezai sorumluluklar mahkeme tarafından tayin edilen mümessile aittir. Mirasçıların mümessile, vekil tayin edilmiş ise vekile rücu hakları saklıdır.
Davanın verilen altı aylık yasal süreden sonra kesinleşmesi halinde, mahkemenin ruhsat hakkını verdiği kişinin mahkeme kararı ile birlikte iki ay içinde intikal için gerekli belgelerle il özel idaresine müracaat etmesi zorunludur. Aksi halde ruhsat iptal edilerek mirasçıların Kanun ile ilgili hakları sona erer.
Ölüm tarihinden itibaren altı ay içerisinde il özel idaresine intikal işlemleri için müracaat edilmediği takdirde, ruhsat iptal edilir. İntikal talebinin ruhsat süresi içinde yapılması zorunludur. Ancak ölüm tarihinin ruhsat süresinin son iki ayı içinde olması durumunda, Kanun ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ruhsat süresi sonundan itibaren iki ay ek süre verilir.
Ruhsat sahibinin vefatı ile intikal işlemi tamamlanıncaya kadar geçen sürede ruhsat hukukundan mirasçılar sorumludur.
Devir ve intikal belgeleri ile gerekli harç ve teminat makbuzlarının il özel idaresine verilmesini takiben intikal işlemleri yürütülür.

İcra yoluyla devir
Madde 28 Devir, icra ile satış veya mahkeme kararına dayalı yapılıyor ise, ruhsatı devir alması gereken kişi veya şirket, devri gerektiren belgelerin aslı veya noter onaylı kopyası, harç ve teminatların yatırıldığını gösteren belgeler ile il özel idaresine müracaat eder.
Bu durumda da ruhsatı devir alacak kişinin Kanunun 6 ncı maddesindeki maden haklarını kullanabilecek özellikleri taşıması gerekir.

Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler
Madde 29 – Ruhsat sahibince; ruhsat sahası içinde faaliyette bulunulmuş olması durumunda, sahada can ve mal güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması zorunludur.
Ruhsat sahibi; sahanın teknik nezaretçisinin hazırladığı can ve mal güvenliği ile ilgili olarak ruhsat alanında alınan önlemleri, çalışılan her bölge için alınan emniyet tedbirlerini ve çevre ile uyum projesini içeren rapor ile terk talebinde bulunabilir. İl özel idaresi, bu rapora dayalı olarak terk talebini değerlendirir. İl özel idaresince terk talebi ile ilgili işlemler yapılmadan, saha yerinde de tetkik edilebilir.
Yapılacak tetkikte çevre ile uyum projesinin uygulanması, alınan can ve mal güvenliği ile ilgili önlemlerin yeterli ve uygun bulunmadığı takdirde; ruhsat sahibine, alınması gerekli önlemler bildirilerek altı aylık bir süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde yukarıdaki önlemleri almayan ruhsat sahibine üç aylık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda da ruhsat sahibinin gerekli önlemleri alıp almadığı gerektiğinde yerinde tekrar tetkik edilebilir. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda bu önlemler, ruhsat sahibinin teminatı kullanılarak valiliklerce yerine getirilir. Teminatın yeterli olmaması durumunda harcamalar ruhsat sahibinden tahsil edilmek üzere il özel idaresinin gelirlerinden karşılanır. Ödenmeyen harcamaların tahsil edilememesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Tahsil edilen bedel, il özel idaresinin hesabına yatırılır.
Sahada can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaması nedeni ile meydana gelecek kazalardan ruhsat sahibinin cezai ve hukuki sorumluluğu devam eder.
Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de, gerekli emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Gerekli emniyet önlemlerinin alınmaması durumunda, can ve mal emniyeti ile ilgili kazalardan, ruhsat sahibinin yasal sorumluluğu devam eder.
Terk işlemleri ile ilgili olarak ruhsat sahibinin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi, ruhsatın iptali veya ihale edilmesi ile ilgili işlemleri geciktirmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Satış Bilgi Formu ve Devlet Hakkı Ödemeleri

Satış bilgi formunun verilmesi
Madde 30– Ruhsat sahibi her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl gerçekleştirdiği işletme faaliyetleri ile ilgili satış bilgi formu verir. Ek Form-5’deki satış bilgi formunun Kanunun 14 üncü maddesine göre ödenmesi gereken Devlet hakkı ve diğer bedellerin hesaplanmasına esas teşkil edecek şekilde doldurularak il özel idaresine verilmesi zorunludur.
Satış bilgi formunun zamanında verilmemesi durumunda Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Devlet hakkının belirlenmesi
Madde 31 Devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzerinden alınır. Ocak başı satış tutarı ocaktan üretilen tüvenan cevherin bedelidir.
Üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I (a) Grubu madenlerde ocak başı satış tutarının %4’üdür.
Devlet hakkına esas olan ocak başı satış tutarı;
a) Ocak başından satılan cevherin tutarı,
b) Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer işletmelerdeki ocak başı satış tutarı,
c) Tüvenan cevherin ocak dışında satılması durumunda, yol masrafları çıkarılarak tespit edilecek ocak başı satış tutarı,
d) Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer işletmelerdeki ocak başı satış tutarının tespit edilememesi halinde, ocak başı üretim maliyetinin %30 fazlası,
göz önüne alınarak belirlenir.
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış tutarının emsallerinden az olması durumunda belirlenen fark yasal faizi ile birlikte alınır.

Hazine, devlet ve orman alanlarındaki faaliyetlerde ödenecek devlet hakkı
Madde 32 Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır.
Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, bu alana ait fazla alınan Devlet hakkı ile ağaçlandırma bedeli, Orman Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Bir ruhsat sahasında toplam olarak verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde, beş hektarı aşan kısımdan fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre diğer bedeller alınır. Beş hektarı aşan kısımdan %30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Devlet hakkının dağıtılması
Madde 33 Ruhsat sahibi Devlet hakkının;
a) %50’si özel idare payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresinin banka hesabına,
b) %50’sini Hazine hesabına aktarılmak üzere ruhsat sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine,
yatırır.

Belediye payı
Madde 34 Maden işletmelerinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde olması durumunda, üretilen madenin ocak başı satış tutarının %0,2’si belediye payı olarak ruhsat sahibi tarafından Haziran ayı sonuna kadar ilgili belediyeye ödenir.
Belediye payı, ilgili belediye tarafından takip edilir.

Devlet hakkının ödenmesi
Madde 35 Devlet hakkı her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından ilgili yerlere yatırılır. Yatırıldığına dair makbuzları il özel idaresine verir. Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkına, tahsil edilmesi gereken ayın son gününden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Beyan, Teminat İratları ve Harçlar

Beyan usulü
Madde 36 – Ruhsat sahibi veya yetki verdiği kişinin Kanun hükümlerine göre verdiği belgeler ve yazılı beyanları aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir. Genel Müdürlük veya il özel idaresi gerektiğinde verilen belgeleri veya beyanları yerinde tetkik ve kontrol edebilir.
Belgelerdeki hata ve noksanlıklar, ruhsat sahibine il özel idaresi tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde teminat irat kaydedilir.
Sahada faaliyetlerin projesine uygun sürdürülmemesi, faaliyetlerin her yıl verilen satış bilgi formu ile uyum içinde olmaması, denetimlere teknik nezaretçi ya da ruhsat sahibi veya vekilinin iştirak etmemesi, denetime mesnet teşkil eden belgelerin verilmemesi, istenilen analiz ücretinin ödenmemesi, Kanunun uygulanmasını engelleyecek nitelikte hata ve noksanlık olarak kabul edilir. Bu hata ve noksanlıkların, il özel idaresi tarafından ruhsat sahibine bildirilerek iki ay içerisinde yerine getirilmesi istenir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde teminat irat kaydedilir.
Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilip sevk edilmesi, “haksız yere hak iktisabı” sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlardır.
Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanlar önce uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ve/veya başka ruhsat ile ilgili gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanın Kanun gereğince yapacağı beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında bir yıl süreli hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulunduğu meslek teşekkülüne bildirilir.
Ruhsat sahiplerinin gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunulan ruhsatlarının teminatları irat kaydedilerek iki katına çıkarılır. Bu alandaki faaliyetler durdurulur. Bu fiilin ikinci kez ihlali halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Beş yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlal edilmesi halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarla iktisap edilen haklar geri alınır.

Madencilik faaliyetinde izinler
Madde 37 Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan izin şartlarına aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde teminat irat kaydedilerek bu alandaki faaliyetler durdurulur. Beş yıl içinde üç kez bu maddenin ihlali halinde teminatın tamamı irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

Proje eksiklikleri teminat iradı
Madde 38 Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren ruhsat sahibince üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatların üç ay içinde iki kat olarak yatırılması gerekir.
Bu süre sonunda teminatını iki kat olarak yatırmayan ve eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve ruhsat teminatı irat kaydedilir.

İşletme faaliyeti teminat iradı
Madde 39 İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.
Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyetleri ile ilgili satış bilgi formunu il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irat kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.
Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat kaydedilerek iptal edilir.

Teknik nezaretçi olmadan yapılan üretim
Madde 40 Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ile faaliyete izin verilir.

Geçici tatillerde teminat iradı
Madde 41 Geçici tatil gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde ruhsat sahibi faaliyete geçmek zorundadır. Aykırı hareket edenlerin teminatı irat kaydedilerek en geç altı ay içinde faaliyete geçmesi tebliğ edilir. Verilen bu süre içerisinde faaliyete geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen üretim miktarının %10'u üzerinden Devlet hakkı alınır.

Teminat iratları ile ilgili genel hükümler
Madde 42 Teminatlarla ilgili genel hükümler şunlardır:
a) İrat kaydedilen teminatların her defasında güncel değerler üzerinden yatırılması zorunludur.
b) Süresi içinde yatırılmayan teminatlar her defasında ikiye katlanır.
c) Belge eksiklikleri nedeni ile teminatın irat kaydedilmesi durumunda; verilen süreler içinde eksik belgelerin ve teminatın tamamlanması zorunludur. Birinin verilmesi ile eksiklikler tamamlanmış sayılmaz. Bunun için ayrı bir tebligat yapılmaz.
d) Kanunun uygulanması ile ilgili ruhsat sahibinin adresine tek tebligat yapılır ve işlemlerin tamamlanması ile ilgili bütün süreler ile yapılacak işlemler, Kanun gereği yasal süresi içinde, teminat ve diğer yasal yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesinin zorunlu olduğu bildirilir.
e) Son beş yıl içinde teminat iradını gerektiren bir fiilin işlenmemiş olması halinde, teminatın iradını gerektiren bir durumda, teminat güncel teminat üzerinden tek kat olarak tamamlattırılır.
f) Ruhsat sahibinin, Kanunun teminat iradı gerektiren hükümlerinden birden fazlasını aynı anda ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda uygulanacak teminat cezalarının en fazla olanı uygulanır.
g) İrat kaydedilen teminatın üç ay içinde yatırılması gerekir.
Verilen üç ay içinde teminat yatırılmaz ise yatırılması gereken teminat iki katına çıkarılarak üç aylık ikinci bir ek süre verilir.
Verilen bu süre içinde de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur. Takip eden altı ay içinde teminat dört kat olarak tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilir.
Küçültme ve ruhsat süresinin sonunda kalan teminat ruhsat sahibine iade edilir.

Harç ve teminat miktarları
Madde 43 – Teminat miktarı, her yıl harç bedellerinin açıklanmasını takiben Genel Müdürlük ve il özel idaresi tarafından ilan edilir. Ruhsat teminatı, ruhsat süresine bağlı olarak hektar başına yıllık ruhsat harcının % 0,3’üdür. Toplam teminat miktarı yıllık harçtan az olamaz.
I (a) Grubu madenlerin teminatları ile irat kaydedilen teminatları il özel idaresi hesabına yatırılır.
Bakanlık veya il özel idaresi tarafından verilen idari para cezaları ve tahakkuk eden Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sicil Kayıtları

Sicil Kayıtları
Madde 44- I (a) Grubu ruhsatlarına ait aşağıdaki bilgiler, il özel idaresince maden siciline işlenir:
a) Ruhsat numarası,
b) Ruhsat sahibinin adı ve soyadı,
c) T.C. Kimlik No,
d) Vergi numarası,
e) Ruhsatın yürürlük tarihi,
f) Ruhsatın sınır noktalarının koordinat değerleri,
g) Devir ve intikal bilgileri,
h) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,
i) Ruhsatla ilgili uygulanmış hak düşürücü cezalar,
j) Saha ile ilgili, Kanun gereği yapılmış sınır değiştirme işlemleri,
k) Ruhsatın kanunen sona ermesi durumları ve sebepleri.
Ruhsatın aslı sicil dosyasında saklanır.

Sicilin incelenmesi
Madde 45 Maden sicilini, ruhsat sahibi, ruhsat sahibinin vekili, devir talebi söz konusu olduğunda devir alacak kişi ilgili memurun nezaretinde görebilir.

Sicil kayıtlarının yazılmasında hata yapılması
Madde 46 Sicil kayıtlarında silinti, kazıntı, çizinti yapılmaz. Sicil kaydında bir yanlışlık yapıldığı takdirde sicil sorumlusu, il özel idare müdürünün ya da görevlendirdiği yetkili ile birlikte yapılan yanlışlığı üzeri okunabilecek şekilde çizerek, gerekli düzeltmeleri yapar. Yapılan düzeltme değişiklik defteri adı altında bir deftere tarih ve sıra numarasına göre işlenir. Bu kayıt, sicil sorumlusu ve il özel idare müdür ya da yetkilendirdiği eleman tarafından imzalanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 47 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Geçici Madde 1 – 3213 sayılı Maden Kanununun 6 ncı maddesindeki hükümleri taşımayan taşocağı ruhsat sahipleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içinde durumlarını Kanunun 6 ncı maddesine uygun hale getirmek zorundadırlar. Aksi halde ruhsat, süresi sonunda iptal edilir.

Yürürlük
Madde 48 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 49 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ek Form-1

ADRES BİLDİRİMİ TAAHHÜTNAMESİ

 

.................... VALİLİĞİNE
(İl Özel İdare Müdürlüğü)

 

Sahibi olduğum.......................... sayılı ruhsatla ilgili 3213 sayılı Maden Kanunu, I (a) Grubu Madenlerle İlgili Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında tarafıma her türlü tebligatın yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiştir.

Adres değişikliğimi ve yeni adresimi bildirmediğim takdirde aşağıdaki adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederim.

........../......./200
Ruhsat sahibi
Adı, soyadı, imzası
ADRES:
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Telefon :
Faks :
e-posta :
T.C. Kimlik No :
Vergi Dairesi ve Numarası:

Ek Form-2

İŞLETME PROJESİ

BÖLÜM I

RUHSAT BİLGİLERİ
1.1. Ruhsat Sahasının
İli :
İlçesi :
Beldesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu : I (a)
Maden Cinsi :

1.2. Ruhsat Sahibinin
Adı Soyadı :
Adres :
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Tel, Faks, e-posta :

1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı

1.4 Yer Bulduru Haritası
Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir haritası hazırlanacaktır.

1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı
Açıklama: İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alan işletme ruhsatı ve yapılmış jeoloji haritası üzerinde gösterilecektir.

BÖLÜM II
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2.1 Kuruluş Yeri
Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.

2.2 Projenin Gerekçesi
Açıklama: Sahadan üretilecek olan kum, çakıl ve ariyet malzemesinin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır.

2.3 Yatırımın Başlama Tarihi
Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih belirtilecektir.

2.4 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin
Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.
Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir.

2.5 Rezerv Bilgileri
Açıklama: Bu bölümde görünür rezerv alanları, boyutları, miktarı ve üretim kayıpları belirtilecektir.

BÖLÜM III
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

3.1 Alt Yapı Durumu
Açıklama: Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir.

3.2 İstihdam Durumu
Açıklama: İşletmede çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecektir.

3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu
Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecektir.

BÖLÜM IV
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

4.1 Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler
Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır.

4.2 Numune Alma İşlemleri
Açıklama: Sahada numuneler alınmış ise, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilecektir.

4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri
Açıklama: Ruhsat sahasında tespit edilmiş görünür rezerv miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır.

4.4 İşletme Yöntemi
Açıklama: Projeye konu cevherin işletme yöntemi belirtilerek uygulamaya yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. Bu bilgiler, basamak yüksekliği, şev açısı, basamak genişliği, vb bilgileri içerecektir. Üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. hakkında bilgi verilecektir..

4.5 Tesislerle İlgili Bilgiler
Açıklama: Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.

4.6 Çevre ile Uyum Planı
Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamaları verilecektir.

BÖLÜM V
PROJENİN MALİ BOYUTU

5.1. Düşünülen Finansman Kaynakları
Açıklama:Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir.

5.2 Toplam Yatırım Tutarı
Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilecektir.

5.3 Üretim Maliyeti
Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.

5.4 Pazar ve Satış Fiyatı
Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir.

BÖLÜM VI
İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

6.1.Yıllık İşletme Gelirleri
Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir.

6.2 Yıllık İşletme Giderleri
Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, amortismanlar, harç ve teminat, analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir.

6.3 Yıllık İşletme Karı
Açıklama: Proje karı belirtilerek yatırımın geri dönüşü, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilmelidir.

6.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı
Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir.

Projeyi hazırlayan Proje sahibi
Maden Mühendisi Yetkili İmza
Adı ve soyadı
İmzası
Oda No

Ek Form-3

….VALİLİĞİ
İl Özel İdare Müdürlüğü

I (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI

İli :
İlçesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsat Süresi Sonu :
Ruhsat Alanı :
Madenin Cinsi :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2. NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. ………….

11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..

16.NOKTA 17.NOKTA 1 8.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ……………. ……………… ……………. ……………..

VALİ

Ek Form-4

I (a) GRUBU RUHSATLAR İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU

1 – Sahanın Hukuki Durumu
Ruhsatın İli :
Ruhsatın İlçesi :
Madenin Cinsi :
Ruhsat No :
Ruhsat Yürürlük Tarihi :
İşletme İzin Tarihi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :

2 – Üretim Bilgileri :
a) Projede beyan edilen yıllık üretim miktarı :
b) Gerçekleşen Yıllık Tüvenan Üretim (ton – m3) :
c) İmalat Haritası :

3 – Çalışan Personel Sayısı :

4 – Makine Parkı :

5 – Satış Miktarı :

6 – Stok Miktarı :

7 – Ocak Başı Satış Tutarı :

8 – İşletme Yöntemi ( kısaca açıklanacak) :

TEKNİK NEZARETÇİ RUHSAT SAHİBİ
Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı :
Adresi : Adresi :
Tel : Tel – Faks :
e-posta : e-posta :
Tarih : Tarih :
İmza İmza

Ek Form-5
SATIŞ BİLGİ FORMU

ÖDEME DÖNEMİ
01 / 01 / …….. – 31 / 12 / ………

RUHSAT NO

: …………………………………………………..

RUHSATIN İLİ

: …………………………………………………..

MADEN CİNSİ

: …………………………………………………..

RUHSAT SAHİBİ

: …………………………………………………..

İŞYERİ ADRESİ

: …………………………………………………..

VERGİ DAİRESİ ADI

: …………………………………………………..

VERGİ NUMARASI

: …………………………………………………..

T.C. KİMLİK NO

 

ÜRETİM MİKTARI (ton-m3)

: …………………………………………………..

SATIŞ MİKTARI (ton-m3)

: …………………………………………………..

STOK MİKTARI (ton-m3)

: …………………………………………………..

KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ

: …………………………………………………..

 

 

DEVLET HAKKINA ESAS:

 

OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI (ton-m3)

: …………………………………………………..

OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ TUTARI (YTL)

: …………………………………………………..

ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ BEDELİ (YTL/ton-m3)

 

DEVLET HAKKI

I (a) GRUBU MADENLER

 

Ocak başı satış tutarı x %4

=…………………...x 0.04 =…………….……….…..YTL

 

HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI

Ödenecek ek devlet hakkı:

Devlet Hakkı x 0.30 = ………………………. YTL

 

Not: Bu bedel orman alanlarındaki 5 hektarlık alan içindeki faaliyetlerde Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılır.

TOPLAM DEVLET HAKKI:

=……………………….YTL

 

DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI

1-ÖZEL İDARE PAYI

= DEVLET HAKKI x %50 =…………………………YTL

2-HAZİNE PAYI

= DEVLET HAKKI x %50 =…………………………YTL

 

TOPLAM =…….………….………. YTL

 

BELEDİYE PAYI

BELEDİYE PAYI

= Ocak başı satış tutarı x 0.002= …………………YTL

 

 

 

 

 

 

RUHSAT SAHİBİ

Adı ve Soyadı :
Tel – Faks :
e-posta :
Tarih :
İmza

Ek Form-6

I (a) GRUBU RUHSAT DEVRİ

…..VALİLİĞİNE
(İl Özel İdare Müdürlüğü)
Ruhsatın İli :
Ruhsatın İlçesi :
Madenin Cinsi :
Ruhsat No :
Ruhsat Yürürlük Tarihi :


Yukarıda belirtilen ruhsatın, 3213 sayılı Maden Kanunundan doğan tüm hak ve vecibeleri ile birlikte aynen ve tamamen Kanunun 5 inci maddesi uyarınca devir edilmesini onayınıza arz ederiz.


RUHSATI DEVİR EDEN RUHSATI DEVİR ALAN:
Tarih Tarih
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza
Adres: Adres:

EK BELGELER:
Devir eden ile ilgili ekler:

Devir alan ile ilgili ekler:
Genel;
a) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
b) Devir harcı makbuzu,
c) Ruhsat teminat makbuzu,
d) Onaylı imza sirküleri,
e) Adres taahhütnamesi.
Gerçek kişiler;
a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
Tüzel kişiler:
a) Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
b) Şirketin devir ile ilgili kararı.

Teminatımın ……………………..Banka şubesindeki …………………………… hesabıma iadesini arz ederim.

Ek Form-7

…..VALİLİĞİ
İl Özel İdare Müdürlüğü

TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ

Ruhsat İli :
Ruhsatın İlçesi :
Madenin Cinsi :
Ruhsat No :
Ruhsat Yürürlük Tarihi :

RUHSAT SAHİBİNİN:
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
Vergi Dairesi ve Vergi No’su :
e-posta :
Harç Makbuz Tarih ve No’su :
İmza

TEKNİK NEZARETÇİNİN:
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
Diploma Tarih ve No’su :
Maden Mühendisleri Oda Sicil No :
Teknik Nezaretçilik Yaptığı Diğer
Sahaların Adedi, İli ve Numaraları :

Sigorta Sicil No’su :
Vergi Dairesi ve Vergi No’su :

Yazışma Adresi :
e-posta :

İmza :
Maden Mühendisleri Odası Vizesi :

Yukarıda bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi……………………………., 3213 sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince teknik nezaretçi olarak tayin edilmiştir.

ONAY
…./…./200

VALİ

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET