Tarih: 15.12.2017 Cuma | Okunma Sayısı: 1288

Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları

Harun YURTSEVEN Harun YURTSEVEN
Çevre Mühendisi

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.12.2014 tarihli ve 29204 sayılı ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.  Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Yani bir başka deyişle zararlı madde ve karışımların insan ve çevre sağlığına etkilerinin belirtildiği güvenlik bilgi formlarının oluşturulması bu formlarla birlikte kullanılan maddelerin kullanıcı tarafından bilinçlendirilmesi, çevre ve sağlığa olan etkilerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınması amaçlanmıştır.

İnsan ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda günümüzde birçok alanda özellikle Endüstride zararlı madde ve karışımları kullanımı olmaktadır. Bu madde ve karışımların sağlığa ve çevreye etkilerinin belirtildiği güvenlik bilgi formları kimler tarafından hazırlanır, içerisinde yer alması gereken bilgiler nelerdir.

 

Güvenlik bilgi formlarını kimler hazırlayabilir?

Güvenlik Bilgi Formları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29204 sayılı ve 13 Aralık 2014 tarihli Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında yayımladığı yönetmelik gereği yalnızca, akredite kurumlar tarafından verilen eğitime katılmış ve Güvenlik Bilgi Formları Hazırlayıcısı sertifikası almış kişiler/kurumlar tarafından hazırlanabilir.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler:

MADDE 6 – (1) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

a) Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,      b) Zararlılık tanımlanması,

c) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,                                    ç) İlk yardım önlemleri,

d) Yangınla mücadele önlemleri,                                           e) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,

f) Elleçleme ve depolama,                                                       g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler,                                            h) Kararlılık ve tepkime,

ı) Toksikolojik bilgiler,                                                               i) Ekolojik bilgiler,

j) Bertaraf etme bilgileri,                                                         k) Taşımacılık bilgisi,

l) Mevzuat bilgisi,                                                                      m) Diğer bilgiler.

 (2) Birinci fıkrada yer alan bilgileri sağlama yükümlülüğü, zararlı maddeleri ve karışımları piyasaya arz etmekle sorumlu tedarikçiye aittir. (Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik)

Güvenlik bilgi formu için gerekenler:

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki durumlarda, bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde veya karışımın alıcısına ek-1 uyarınca hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder:

a) Maddenin ya da karışımın 11/12/2013 tarihli ve 28848 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda.

b) Maddenin ya da karışımın ek-2’de belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda.

(2) Karışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması fakat;

a) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir madde içermesi,

b) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan en az bir madde içermesi,

c)  Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,

durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine ek-1 uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi formunu alıcıya verir.

(3) Alt kullanıcılar ya da dağıtıcılar tarafından talep edilmediği sürece, halka arz edilen ya da satılan zararlı maddeler veya karışımlar için kullanıcıların insan sağlığı, güvenlik ve çevresel koruma açısından gereken önlemleri almalarını sağlayacak yeterli bilgiler sağlanmışsa güvenlik bilgi formunun temini gerekmez.

(4) Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır.

(5) Güvenlik bilgi formu ek-1’in ikinci bölümünde yer alan formata uygun şekilde hazırlanır.

(6) Güvenlik bilgi formuna, 6 ncı maddede belirtilen standart başlıklar ile ek-1’de her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.

(7) Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve bu durumda;

a) Güvenlik bilgi formunun kısım I’inde bulunması gereken bilgiler, formun tüm sayfalarında yer alır.

b) Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarası ve bulunduğu sayfayı gösteren numara yer alır.

(8) Güvenlik bilgi formunun kısım II’sinde bulunması gereken bilgiler ek-1’in birinci bölümünde yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur.

(9) Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler “ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.

(10) Tedarikçi, madde veya karışımın güvenlik bilgi formunu alıcısına ücretsiz, yazılı olarak ya da elektronik ortamda iletir.

(11) Tedarikçiler madde veya karışımlarına ilişkin aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda zaman kaybetmeden güvenlik bilgi formlarını günceller:

a) Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde,

b) Kısıtlama veya yasaklama getirildiğinde.

(12) Güncellenen güvenlik bilgi formu, güncelleme tarihinden önceki 12 ay içerisinde maddeyi veya karışımı satın alan tüm eski alıcılara yazılı veya elektronik ortamda ücretsiz olarak, güncelleme tarihini takip eden 1ay içerisinde tedarikçi tarafından iletilir.

(13) Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır.

(14) Piyasaya arz edilen madde veya karışımın güvenlik bilgi formu, tedarikçi tarafından Bakanlığın internet sayfasındaki güvenlik bilgi formları ile ilgili özel paket programa yüklenir. (Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik)

 

Zararlı maddeler ve karışımlar kullanan ve depolayan işletmeler/kuruluşlar güvenlik bilgi formu içeriği ve kullanım miktarları üzerinden çevre şehircilik bakanlığının online.cevre.gov.tr sistemi üzerinden işletme adına açılmış kirlenmiş sahalar bilgi sistemi uygulaması ve seveso(bekra) bilgi sistemi uygulaması üzerinden güvenlik bilgi formlarındaki bilgiler ve kullanım miktarları ile ilgili beyan yapması zorunludur. Aksi halde çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde beyan yapmayan işletmelere cezai yaptırım söz konusu olmaktadır.

Görüldüğü üzere güvenlik bilgi formları Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere büyük önem arz etmekte olup çevre ve sağlığa etkileri daha kontrolü mümkün olmaktadır. Aynı zamanda kimyasallardan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Yazarımızın Diğer Yazıları

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET