Tarih: 02.05.2014 Cuma | Okunma Sayısı: 5046

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Gaye KAYHANDEMİR Gaye KAYHANDEMİR
Proje UZMANI

Kırsal kalkınmanın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi bütünleşmesinin sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kırsal kalkınma kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsamaktadır.

Kırsal kalkınma kapsamındaki projeler Tarım Bakanlığı adına Tarım İl Müdürlükleri kontrolörlüğünde yürütülür. Projeler il değerlendirme komisyonu tarafından incelenir. Komisyon, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il bazında değerlendirilmesinden sorumludurlar. Proje yürütme birimi; projelerin uygulanması ve uygulaması yapılmış projelerin belirlenen süreç(5 yıl) içerisinde genel müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler hükümleri doğrultusunda izlenmesini, kontrolünü ve uygulanması gereken prosedürü takip eder.

 

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENEN YATIRIMLAR

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

3-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

4- Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

5-Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

6-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesislerinin yapımı, 

7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,

8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,   hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

UYGULAMA VE BAŞVURU KRİTERLERİ

Program çerçevesinde Türkiye’nin her ilinde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Yatırımcılar bu tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

Uygulanan son iki etap kapsamında hibe desteğinden yaralanmış olan yatırımcılar farklı konularda veya farklı parselde olması şartıyla aynı konuda başvuruda bulunabilir.

Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

Program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez. İlk ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi amacıyla kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amaçla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

Yatırım uygulamalarına ait; inşaat işleri alım giderlerine, Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilir. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Kapasite;

Bireysel hayvancılık projeleri için başvurularda sabit yatırımın kapasitesi minimum koyun veya keçi için en az 100 manda için 10 baş hayvan olmalıdır.

Tüzel kişilik hayvancılık projeleri için başvurularında sabit yatırımın kapasitesi minimum koyun veya keçi için en az 500 büyükbaş (manda) için 20 baş hayvan olmalıdır.

Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den düşük olamaz.

BAŞVURU – YATIRIM

- Başvurular, tebliğin yayımı tarihinden itibaren tebliğde belirlenen süre içerisinde Tarım İl Müdürlüklerine yapılır.

- Hibenin hak edilebilmesi için mücbir sebepler dışında, yatırımın süresi içerisinde fiziki olarak tamamlanmış ve Tarım İl Müdürlüğüne gerekli bildirimlerin yapılarak prosedürün tamamlanmış olması gerekmektedir.

Not: Resmi Gazete'de 14.12.2013 tarihinde yayımlanmış KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ'den yer yer alıntılar yapılmıştır. 

Yazarımızın Diğer Yazıları

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET