Tarih: 11.06.2013 Salı | Ekleyen : ilkadmin | Okunma Sayısı: 3051

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA KARAR

15 Mart 2009 PAZAR
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 27170
 
 
 
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİNDESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 
 
Amaç ve kapsam 
 
MADDE 1 – (1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arasında destekleme ödemesi yapılır. 
 
(2) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz. 
 
Finansman ve ödemeler 
 
MADDE 2 – (1) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletmeye yıllık 225 TL ödenir. 
 
(2) Destekleme ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanır. Bu Karar kapsamında tarımsal işletmelere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak tarımsal işletmelere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir. 
 
Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk 
 
MADDE 3 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır. 
 
(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır. 
 
(3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar. 
 
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
 
MADDE 4 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, uygulama alanı ve diğer hususlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. 
 
Yürürlük 
 
MADDE 5 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 
MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
 
 
ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET