Tarih: 01.11.2016 Salı | Ekleyen : lansy2 | Okunma Sayısı: 2186

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ TARIMA DAYALI (Ekonomik) YATIRIMLAR HİBE PROGRAMI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
TARIMA DAYALI (Ekonomik) YATIRIMLAR HİBE PROGRAMI
 
İlgili Mevzuat:
Bakanlar Kurulu Kararı : Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Tebliğ : 21/10/2016 tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)
Uygulama Rehberi : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) internet sitesinde yayınlanan rehber (http://www.tarim.gov.tr /Duyuru/478/Kkydp-11-Etap- Teblig- Uygulama-Rehberi-Yayimlandi)
 
Programın Amacı : Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, 2006-2015 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmiştir.
Programın 2016-2020 yıllarında devam etmesine yönelik olarak, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27/02/2016 tarih ve 29637 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 81 ilde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi öngörülmüştür.
 
 
 
Program İle İlgili Bazı Tanımlamalar;
Avan Proje : Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı proje
Hibe Sözleşmesi : Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşme
Hibeye Esas Proje Tutarı : Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamı
Hibe Tutarı : Hibeye Esas Proje Tutarının %50 si tutarındaki karşılıksız ödeme
İlerleme Raporu : Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iş gerçekleşme raporu
Kapasite Artırımı Ve/Veya Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırım : Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler, kırsal turizm hariç kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %20’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı
Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırım : Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin makine ekipman alımlarını içeren proje
Nihai Rapor : Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen rapor
Tatbikat Projesi : Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dâhil her türlü ayrıntıyı içeren proje
Yeni Yatırım Tesisi : Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile yenilenebilir enerji kullanan sera, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi
 
Yatırım Konuları :
1-Ekonomik Yatırımlar
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
1- Büyükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar
            a) Et (Sığır)
b) Süt (Manda/Sığır)
        2- Küçükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar
        a) Et (Koyun/Keçi)
        b)Süt (Koyun/Keçi)
        3- Kültür Balıkçılığına Yönelik Sabit Yatırımlar
        4- Kültür Mantarıcılığına Yönelik Sabit Yatırımlar
 
f) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 
2- Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları
a) Kırsal turizm yatırımları, 
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
c) El sanatları ve katma değerli ürünler,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi
 
Kimler Başvurabilir : Programa, gerçek kişiler, tüzel kişilikler, kooperatif ve ilgili kanunlara göre kurulmuş birlikler başvurabilir. 
Yatırımcıların kamudan bağımsız olmaları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kayıt sistemlerinden herhangi birisine kayıtlı olması gerekmektedir. 
Başvuru sahibi tüzel kişilikler ancak faaliyet konuları ile ilişkili bir yatırım kapsamında başvuru yapabilecektir. Her bir yatırımcı ülke genelinde aynı etap kapsamında sadece bir başvuru yapabilecektir.
Önceki dönemlerde programdan yararlanan yatırımcılar yararlandıkları yatırım ile ilgili kapanışı yapmışlarsa tekrar başvurabilecektir.
Başvuru/Proje sahipleri ilgili tebliğ ve bu tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir. 
Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan proje sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından sorumludur.
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı:
Hibeye esas proje tutarı;
1- Ekonomik Yatırımlar için
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
g) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
üst limitini geçemez.
(2) Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırım Konuları için Hibeye Esas Proje Tutarı;
a) Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası, 
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, 
c) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, 
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, 
üst limitini geçemez.
 
Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
 
 
 
 
Hibeye Esas Gider Kalemleri :
Yatırım uygulamalarına ait;
a) İnşaat işleri alım giderlerine,
b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
hibe desteği verilir.
Yatırım Yeri :
Yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl kiralanmış olması gerekir.
Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parselde yer alabilir. 
Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.
Tahsis / irtifak / kiralama süresi Tebliğin (2016/37numaralı Tebliğ) yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır.
Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.
Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.
Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, hissedarlardan birisinin başvurusu halinde  diğer hissedarlardan muvafakat alınmalıdır.
Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.
Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanarak başvuru yapılması halinde; 
Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli  olmalıdır.
Kiralama, başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli ve noter tasdikli olmalıdır.
 
 
 
 
Başvuru Şekli ve Süresi:
Yayınlanan tebliğ itibariyle son başvuru tarihi 04 Aralık 2016 dır. 
Başvurular öncelikle on-line olarak bakanlık internet sistemi üzerinden yapılacak olup, hazırlanacak Hibe Başvuru Formu, İşletme Planı Dosyası ve diğer belge/projeler sistem üzerinden yüklenecektir.
Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan proje sahipleri ile İl Müdürlüğü arasında Hibe Sözleşmesi imzalanır.
Satın Alımlar :
Bakanlık tarafından yayınlanan Satın Alma Kitabı’nda belirtildiği şekilde yatırımcı tarafından yapılan ihaleler ile yükleniciler belirlenir. Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan düzenli, dönüşümlü, yarı-zamanlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilir. 
Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir. 
Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.
 
 
Dikkat Edilecek Hususlar:
 
Yatırımcının KOBİ vasfında olması gerekmektedir.
Yeni yatırımlarda yatırım yeri üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamalıdır. Kapasite artırımı/teknoloji yenileme yatırımlarında ise tesisin faaliyeti ile ilgili olarak kullanılmış bir krediden dolayı ipotek mevcut ise ödemelerde sorun olmadığına dair ilgili kurumdan yazı sunulmalıdır.
Yeni yatırım projelerinde ilk inşaat ödemesi talebinde inşaat ruhsatı sunulmalıdır
Son ödeme talebi ile birlikte sunulacak olan Nihai Rapor ekleri arasında tesis ile ilgili tüm yasal izinler yer almalıdır.
Perakende satışa konu, şarküteri tipi imalathaneler başvuru yapamaz.
Tarımsal ürünün ilk işlemesi yatırıma konu tesiste yapılmalıdır. İkincil ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar uygun kabul edilmez.
Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.
Büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.
İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. 
İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin  hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.
Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz. 
Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20 ‘sinden fazla olamaz.
Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak avan veya uygulama/tatbikat/kati proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında onaylanmış tatbikat/uygulama projeleri sunulması zorunludur.
Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb. projeler ile  bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin; Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.
Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. 
Tamamlama ve kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir. 
Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 
 
 
 
 
AB Hibe Programı (IPARD) uygulanan iller ile bu kapsamda yer almayan iller için yatırım konuları farklılık göstermekte olup, uygun proje konuları ve Hibeye Esas Proje Tutarı aşağıda belirtilmiştir.
 
 
Yatırım Konusu Hibeye Esas Proje Tutarı (TL) Destek Verilecek İller   
1-Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar   
Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme Ve Depolama 2.000.000 IPARD Dışı İller   
Tohum İşleme, Paketleme Ve Depolama 2.000.000 81 İL   
Diğer Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar 1.500.000 81 İL   
2-Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar   
Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması 2.000.000 IPARD Dışı İller   
Ham Deri İşlenmesi 2.000.000 81 İL   
3- Su Ürünleri işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması 2.000.000 IPARD Dışı İller   
4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Sera Yapımı 2.000.000 81 İL   
5- Yenilenebilir Enerjiden Isı/  Elektrik Üreten Tesislerin Yapımına Yönelik Yeni Tesisler 2.000.000 IPARD Dışı İller   
6- Çelik Silo 1.500.000 81 İL   
7- Soğuk Hava Deposu 1.500.000 81 İL   
8-Hayvansal Ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi  Ve Depolanması 2.000.000 81 İL   
9-Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırımlar   
Büyükbaş Hayvancılık Yatırımları 1.500.000 IPARD Dışı İller   
Küçükbaş Hayvancılık Yatırımları 1.000.000 IPARD Dışı İller   
Su Ürünleri Tesisleri 1.000.000 IPARD Dışı İller   
Kültür Mantarcılığı 1.000.000 IPARD Dışı İller   
Kırsal Turizm Yatırımları 1.500.000 IPARD Dışı İller   
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 500.000 81 İL   
Yöresel El Sanatları 500.000 IPARD Dışı İller   
Bilişim Sistemi Yatırımları 500.000 81 İL
 
BAŞVURU AŞAMASINDA SİSTEN ÜZERİNDEN SUNULACAK VE HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDELECEK BELGELER
 
 
No SİSTEM ÜZERİNDEN YÜKLENEN ve UYGUNLUK İÇİN KONTROL EDİLECEK BELGELER
(Değerlendirme ilk aşamasında bu belgelerin eksik olması projenin red edilmesine sebep olacaktır) AÇIKLAMA   
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
2 Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu
(Proje ortaklığı) Ortaklar tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.   
3 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi, Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge. (Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda çiftlik muhasebe veri kayıt ağı belgesi istenir. Kırsal turizm ve el sanatlarında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge istenmez.) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
5 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
6 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
7 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
8 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır..   
9 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi Başvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.   
10 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi Başvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.   
11 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
(Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı)   
12 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
13 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
14 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
15 Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
16 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
17 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
18 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
19 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
20 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.   
21 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
22 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
23 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olmasıp halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge 
Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
24 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.   
25 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
26 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası Asıl belgeden taranmış olmalıdır.   
27 Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar.. Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
 
 
YATIRIMCILARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
KKYDP Tarıma Dayalı Yatırım programı kapsamında sunulacak başvurularda;
Başvuru için gereken mimari tüm projeler,
Yeterlilik kriterleri için istenen resmi belgeler,
İnşaat yapımlarında mimari projeler yanı sıra keşif/metraj cetvelleri ve inşaat teknik şartnamesi,
Makine ekipman alımlarına yönelik olarak teknik şartnameler, piyasa fiyat araştırmaları,
 
Yanı Sıra,
Hibe Başvuru Formu
İşletme Planı Dosyası
Sunulması gerekmektedir.
 
Tebliğ kapsamında oluşturulan İl Proje Değerlendirme Komisyonu; projeleri, yukarıda belirtilen bilgi/belgelerin mevcut olması yanı sıra uygun olmalarına göre inceledikten sonra puanlamaya esas olan Hibe Başvuru Formu ve İşletme Planı Dosyası’nın incelenmesi ve puanlandırmasıyla değerlendirmektedir.  
 
Bakanlık tarafından illere belli kriterlere göre proje bütçesi tahsis ettiğinden değerlendirme sonucunda projelerin uygun bulunmaları yanı sıra alacakları puanlar da sıralamada önem kazanmaktadır. Sadece uygun belgelerin sunulması değil proje paketinde sunulacak Hibe Başvuru Formu ve İşletme Planı Dosyası’nın iyi ve doğru hazırlanmış olması projenin kabul edilmesi açısından çok önemlidir. 
 
 
 
Lansy Grup olarak bizler uzman ekibimiz ile başvuru projenizi zamanında, tam ve en uygun şekilde hazırlayacağımıza inanıyoruz. 
2006 yılından bu yana, özel yatırımlar için ve banka kredilerine yönelik hazırlamış olduğumuz fizibiliteler,  KKYDP ve IPARD kapsamında hazırlamış olduğumuz ve onaylanarak tamamlanmış proje ve yatırımlarımız referansımızdır. Bursa merkezli olmamız rağmen ülkemizin tüm noktalarında proje hazırlamaya yeterli proje ekibimiz sizler için en iyi çözümleri sağlayacak bilgilendirmeler ile sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Saygılarımızla
 
ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET