Tarih: 11.06.2013 Salı | Ekleyen : ilkadmin | Okunma Sayısı: 3006

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2008/13489
Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli ve 145 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 2008 yılında uygulanacak olup hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.
             Destekleme konuları
             MADDE 2 – (1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.
 

1 Yonca 115 YTL/dekar     
2 Korunga   75 YTL/dekar  
3 Yapay çayır, mera   75 YTL/dekar    
4 Tek yıllık   30 YTL/dekar   
5 Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır   45 YTL/dekar


             (2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, saf ırk, melez ve hastalıklardan ari işletmelerdekilere farklı olmak üzere, anaç sığır başına, ayrıca anaç manda başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.
 

1 Melez ırklar 300 YTL/baş
2 Saf ırklar 350 YTL/baş
3 Hastalıklardan ari işletmeler 400 YTL/baş
4 Manda 300 YTL/baş


             (3) Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.
(4) Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.
(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.
 

1 Çipura ve levrek üretimi için 85 YKr/kilogram
2 Alabalık üretimi için 65 YKr/kilogram
3 Yeni türlerin üretimi için   1 YTL/kilogram
4 Midye üretimi için 10 YKr/kilogram
5 Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere   5 YKr/adet


             (6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.
 

1 Tohum kutu  21 YTL/kilogram
2 Damızlık koza   14 YTL/kilogram
3 I. Sınıf koza  10 YTL/kilogram
4 II. Sınıf koza    9 YTL/kilogram
5 III. Sınıf koza    8 YTL/kilogram
6 Çepez   6 YTL/kilogram


             (7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.
 

1 Oğlak tiftiği  10 YTL/kilogram
2 Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)   9 YTL/kilogram
3 Tali   7 YTL/kilogram


             (8) Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

1 Büyükbaş hayvan  360  YTL/baş
2 Küçükbaş hayvan    65  YTL/baş
3 Geliştirme amaçlı küçükbaş   35  YTL/baş
4 Arı     5  YTL/kovan

             Kesinti oranı
             MADDE 3 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1'i oranında merkez birliklerine, % 0,1 'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

             Finansman ve ödemeler
             MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.
(2) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında yapılacak destekleme tutarlarını, yapılan başvurular ve bütçede yer alan hayvancılık ödeneği dahilinde kalmak ve ödenmek üzere, arttırılmamak kaydı ile revize etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             Desteklerden yararlanamayacak olanlar
             MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

             Denetim ve cezai hükümler
             MADDE 6 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.
(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 7 – (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması hakkındaki 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Diğer hükümler
             MADDE 8 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlük
             MADDE 9 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             MADDE 10 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET