Tarih: 11.06.2013 Salı | Ekleyen : ilkadmin | Okunma Sayısı: 4339

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25755

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar;
a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,
d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,
g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,
h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,
yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.

 

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, (EK 7) de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, (EK 5) te listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar.
Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boşaltılması bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıklar için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanır.

 

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,
Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri yada oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5) teki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılan atıkları,
Bertaraf: (Ek 2) de yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,
Bertaraf Tesisi: (Ek 2) de yer alan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmuş tesisi,
Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri,
Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları,
Acil Durum Planı: Tesiste ve taşıma işlemleri esnasında olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek kaza oluşumunda tesiste ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı,
Üretici: (Ek 7) de yer alan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kişiler, atığı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri,
Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,
İhracatçı: İhracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri,
İthalatçı: İthalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri,
Transit Devlet: Atıkların sınırlar ötesi hareketi sırasında transit geçtiği veya geçmesini planlandığı devleti,
Yasadışı Trafik: Atıkların 47 nci maddede belirtildiği şekilde sınırlar ötesi hareketini,
Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,
Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi: İhracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten başka bir devlete sevk edilmesini,
Bildirim: Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, Ek 10 da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapılan başvuruyu,
Atık Taşıma Formu: Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları,
Atık Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu,
Kompresibilite (Dpr): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin sıklığını,
Ön Lisans: Bu Yönetmelik gereğince, atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bakanlıktan almaları gereken kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izni,
Geçici Çalışma İzni: Atık bertaraf tesisi işletmecisinin lisans başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise verilen izni,
Lisans: Bu Yönetmelik gereğince atık taşımacılığı yapmak isteyenlerin valilikten, atık bertaraf tesisi ve ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgeyi,
İnert Atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan maddeleri,
Ara Depolama: Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını,
Geçici Depolama: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanmasını,
Meskun Mahal: Üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanı,
ifade eder.

 

İlkeler
Madde 5 - Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;
a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır,
b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır,
c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar,
d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.
e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir,
f) Atıkların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır,
g)Atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez,
h) Bertaraf tesislerine tehlikeli atıkla karışık atık gelmesi durumunda öncelikle ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırmanın mümkün olmadığı durumda atığın tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.
ı) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması mümkündür.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Bakanlığın görev ve yetkileri
Madde 6 - Bakanlık;
a) Kanun gereğince atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve değerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla,
b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,
c) Atıkların sınırlar ötesi taşınımı ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, herhangi bir kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmekle,
d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alan, ancak tehlikeli atık olmadığı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir yada bir kaçını içerip içermediğinin akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle üretici tarafından tespitini sağlatmakla,
e)Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak ve lisansı iptal etmekle,
f)Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle,
g) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemekle,
h) Kapatılan bertaraf tesislerinin yirmi yıl boyunca denetlenmesini sağlamakla,
ı) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,
yükümlüdür.

 

Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler
Madde 7 – Mahallin en büyük mülki amiri;
a) İl sınırlarında atık yönetim planlarının mahalli çevre kurullarınca uygulanmasını sağlamakla,
b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları mahalli çevre kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle,
c) Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında gerekli önlemleri alarak altı ayı geçmemek üzere geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle,
d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen işlemleri yerine getirmekle,
e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek Bakanlığa bildirmekle ve periyodik olarak denetlemekle,
f) İl sınırları içinde atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle,
g) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek Bakanlığa bildirmekle,
h) İl sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen işletme lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin işletme bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, değerlendirmek ve Bakanlığa rapor etmek, tesisin lisans koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,
ı) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dışında ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla,
j) Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan atıklara ilişkin hazırlamış olduğu atık yönetim planlarını onaylamakla,
k) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu değerlendirerek, ilde oluşan atık miktarı ve bilançosunu belirleyerek her yılın nisan ayında Bakanlığa göndermekle,
l) Atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa rapor halinde sunmakla,
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

 

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler
Madde 8 - Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri;
a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla,
b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla,
c) Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla,
d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,
e) Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle,
f) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla,
g) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inşaat ve işletme ruhsatı verilmesi aşamasında, tehlikeli atıkların bertarafının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini sağlamakla,
h) Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemekle,
ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

Atık üreticisinin yükümlülükleri
Madde 9 - Atık üreticisi;
a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,
c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almakla,
d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,
f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
g) (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,
ı) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,
j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,
k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla,
l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,
m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,
n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle,
o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,
p) Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla,
t) Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlandığını belgelemekle,
yükümlüdür.

 

Bertaraf edenin yükümlülükleri
Madde 10 - Bertaraf eden;
a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak teşkil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla,
b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi işletmek ve kapandıktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla,
c) Bakanlığın plan değişikliği talep etmesi yada şartlı izin vermesi durumunda bu şartlara uymakla,
d) Personel eğitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimi ile ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süre ile tesiste bulundurmakla,
e) İşletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla,
f) Atığın tesise girişinde bertaraf işleminden önce atığın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,
g) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamakla,
h) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,
ı) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,
j) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle,
k) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle,
l) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle,
m) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngördüğü işleri yapmakla,
n)Tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlığa bildirmekle,
o) Tesisin kapatılmasından sonra 37 ve 40 ıncı maddelerde öngörülen işleri yapmakla,
p) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduğu bölgede yer alan illerin sanayi odaları temsilcileri, sanayi odalarının bulunmadığı illerde ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle,
r) Faaliyetleri hakkında atığın tesise kabul tarihi, atığın kaynağı, miktarı, taşınım türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren yıllık raporlarını valiliğe göndermek ve 5 yıl boyunca saklamakla,
yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma İle İlgili Hükümler

 

Atıkların taşınması
Madde 11 - Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.

 

Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu
Madde 12 - Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.
Bu formlardan;
a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,
b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,
c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,
d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,
e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,
f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.
Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

 

Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu
Madde 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle , valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmüş taşımacılık kuralları uygulanır. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.

 

Lisanslı araçla taşıma muafiyeti
Madde 14- Kullanılmış lastikler ile (Ek 7) de 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan gümüş içeren sabitleştirme banyolarının ve bu Yönetmelik kapsamında olan ancak toplamı elli kilogramı geçmeyen atıkların taşınmasında bu Yönetmeliğin 11, 12, ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafına İlişkin Hükümler

 

Genel esaslar
Madde 15 - Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri (Ek 5) deki tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir. (Ek 2) de verilen tüm bertaraf ve geri kazanım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan ön lisans ve lisans almakla yükümlüdür.
Bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulmuş nihai bertaraf tesisleri kurulduğu zaman meskun mahal dışında ise ve meskun mahale mesafesi bin metreden fazla ise, valilik/ belediye tarafından imar planlarında değişiklik yaparken meskun mahale olan mesafeyi dikkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmuş tesisler için bu sınır geçerli değildir.

 

Geri kazanım
Madde 16- Atıkların ekonomiye katkı sağlamak ve nihai bertarafsa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Atıkların geri kazanımında (Ek 2-B) de verilen işlemlerden herhangi biri uygulanır. Tehlikeli atık geri kazanım işleminden sonra elde edilen ikincil hammaddenin ürün niteliğinde olduğunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle belgelenmesi zorunludur.Geri kazanım işlemi sonucunda bakiye atık oluşuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.

 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler
Madde 17 - Atıklar, değerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atığın bu işlemler sonucunda inert hale getirildiğinin veya (EK 5) te verilen tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini taşımadığının veya (Ek 11-A) ya göre tehlikesiz atık olarak depolanabilirliğinin belgelenmesi zorunludur. Bu işlemler sonucunda bakiye atık oluşuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.

 

Derine enjeksiyon
Madde 18 – Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyon işlemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Derine enjeksiyon işlemine ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Sürekli depolama
Madde 19- Terkedilmiş kapalı maden ocaklarında atıkların konteynırlar içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler ocağın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite , kurum/ kuruluşa fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Sürekli depolama işlemine ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Yakma
Madde 20 – (EK 7) de yer alan tehlikeli atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve limit değerler:
a) Tesislerde yanma odasına bağlı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklığının en az 900 °C de tutulması, sıcaklığın sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 850°C, %1’den fazla halojenli organik içeren maddelerde ise 1100 °C ve alıkoyma süresinin en az iki saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalışmaya başlatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklığının düşmesinin neden olacağı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır.
Yakma tesisinde;
1) Sistemin işletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklığına erişinceye kadar,
2) İstenen minimum yakıcı sıcaklığı elde edilinceye kadar,
3) Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit değerleri altında tutulması için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldiği zaman,
tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur.
Tehlikeli atıkların yakıldığı tesisler, mümkün olduğunca tam yanmanın sağlanabileceği şekilde işletilmelidir. Bunu sağlamak için bazen uygun tekniklerle atık ön işlemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden oluşan ısı mümkün olduğunca geri kazanılmalıdır.
b) Yakma tesisinde işletme sırasında yanma gazındaki Karbon monoksit (CO) için aşağıda verilen limit değerler aşılmaz.
1) Yanma gazında günlük ortalama değer olarak; 50 mg/m3,
2) Yanma gazında 10 dakikalık ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerin en az % 95'inde; 150 mg/m3,
3) Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralığı içinde yarım saatlik ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m3.
c)Yakma tesisleri, baca gazlarında aşağıdaki emisyon limitlerini geçmeyecek şekilde tasarlanır, donatılır ve işletilir. Yanma gazları kontrollü bir şekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yüksekliği, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca gazlarında aşağıdaki emisyon limit değerleri aşılmaz.
1) Günlük ortalama değerler:
Toplam toz 10 mg/m3
Toplam organik karbonla ifade edilen
gaz ve buharlı organik maddeler 10 mg/m3
Hidrojen Klorür (HCl) 10 mg/m3
Hidrojen Florür (HF) 1 mg/m3
Kükürt dioksit (SO2) 50 mg/m3
Azot monoksit ve azot dioksit (NO2) olarak 200 mg/m3
2) Yarım saatlik ortalama değerler:
Toplam toz 30 mg/m3
Toplam organik karbonla ifade edilen
gaz ve buhar halinde organik maddeler 20 mg/m3
Hidrojen Klorür (HCI) 60 mg/m3
Hidrojen Florür (HF) 4 mg/m3
Kükürt dioksit SO2 200 mg/m3
Azot monoksit ve azot dioksit
(NO2 olarak) 400 mg/m3

 

3) Minimum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde tüm ortalama değerler:

 

Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak)
Talyum ve bileşikleri (TI olarak)

>>

 

Toplam 0.05 mg/Nm3

Cıva ve bileşikleri (Hg olarak)

 

Toplam 0.05 mg/m3

Antimon ve bileşikleri (Sb olarak)
Arsenik ve bileşikleri (As olarak)
Kurşun ve bileşikleri (Pb olarak)
Krom ve bileşikleri (Cr olarak)
Kobalt ve bileşikleri(Co olarak)
Bakır ve bileşikleri (Cu olarak)
Mangan ve bileşikleri (Mn olarak)
Nikel ve bileşikleri (Ni olarak)
Vanadyum ve bileşikleri (V olarak)
Kalay ve bileşikleri (Sn olarak)

>>

Toplam 0.5 mg/ m3

 

Aşağıdaki emisyonların sürekli ölçümleri yapılacaktır:
Toplam toz
Karbon monoksit (CO)
Hidrojen Florür (HF)
Hidrojen Klorür (HCL)
Oksijen, basınç ve sıcaklık

 

Bu ortalama değerler, ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar şeklinde olanlarıyla beraber metal bileşiklerini de kapsamaktadır. Ölçümlerle ilgili teknikler (EK 15) de verilmektedir.
d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır. Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde ölçülen tüm ortalama değerler 0.1 ng/m3 limit değerini aşmamalıdır.
Bu limit değer dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarının toplamı olarak tarif edilir ve bu toplam (EK 16) da belirtildiği şekilde hesaplanır.
Baca gazı ölçümlerinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon limit değerlerine uygunluğunu karşılaştırmak için ölçüm sonuçları; sıcaklık 273 °K, basınç 101,3 kPa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlaştırılır.

 

Deneme yakması
Madde 21 - Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak atığı analiz etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyonların ve atık suların ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür.
Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan başlatılamaz.
Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduğunun ispatı amacıyla Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile deneme yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı ticari yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor bileşeni, yüksek kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınır.
Deneme yakması planı ve raporu Bakanlıkça oluşturulacak teknik komisyon tarafından değerlendirilir.Ancak Bakanlık tarafından uygun kriterlere sahip olduğu tespit edilen atıkların, ticari atık yakma tesisleri dışında, gereken yakma sıcaklığına haiz tesislerde, ek yakıt yada alternatif yakıt olarak kullanılmasının talep edilmesi durumunda, bu tesisler için hazırlanacak deneme yakması planları ve raporları Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu tesislerde atıkların alternatif veya ek yakıt olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların haricinde atık yakılması söz konusu olduğunda yeni bir deneme yakması yapılması ve deneme yakması raporunun hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması zorunludur.

 

Düzenli depo tesisleri
Madde 22 - Depolama işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya atığın özelliği sebebi ile depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda da (Ek 11-A) da belirtilen sınır değerler aşılamaz. (Ek 11-A) da belirtilen çeşitli parametrelerin sınır değerlerinin sağlanmaması halinde atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulduktan ve (Ek 11-A) da belirtilen değerler sağlandıktan sonra düzenli depo tesisinde depolanır. Depo tesisine gidecek olan atıkların % 65'den fazla su içermesi yasaktır.
Tehlikeli atıklar evsel katı atıklardan ayrı olarak işleme tabi tutulur ve depolanır.

 

Tek tür atık depo tesisleri
Madde 23 - Ön işleme rağmen (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme kriterlerini sağlamayan tek bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu durumda, atığın çeşidine bağlı olarak, Bakanlık, depo tesisleri için istenen asgari şartların yanında başka şartlar istemeye yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ara Depolama ve Arıtım Tesisleri ile İlgili Hükümler

 

Ara depolama tesisleri
Madde 24 – Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ( Ek 13) de yer alan bilgi ,belgeler ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.
Ara depolama ve işleme tesislerinde;
a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları,
b) Yangın söndürme sistemleri,
c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,
d) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan,
bulunur.
Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taşıyan borular ile depolama konteynırlarının yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su kaçağının mümkün olduğu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır.
Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmelik kapsamında bertaraf edilir.
Ara depolama tesisi dizaynına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Atıkların tesis içinde taşınması
Madde 25 - Katı veya sıvı haldeki atıklar için atığın ve işletmenin özelliğine göre uygun konteynır ve taşıma şekilleri işletmeler tarafından belirlenir.
Kapların üzerine atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılır.

 

Tesis içinde alınacak güvenlik önlemleri
Madde 26 - İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemler ve yakma işlemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde atık kod numarasına göre depolanır.
Ara depo veya işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM
Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

 

Bertaraf tesislerine ön lisans verilmesi
Madde 27 - Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.
Bu başvurularda;
a) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu belgesi veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının,
b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir fizibilite raporunun,
c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının,
d) (Ek 13) de belirtilen bilgi ve belgelerin,
bulunması zorunludur.
Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde ön lisans verir. Ancak, ön lisans projeye verildiğinden, ön lisans ile faaliyete başlanamaz ve hiçbir şekilde atık alımı yapılamaz.

 

Bertaraf tesislerine geçici izin ve lisans verilmesi
Madde 28 - Atık bertaraf tesisi kurmak, işletmek ve kontrolünü yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Atık bertaraf tesislerine lisans verilmesi aşamasında (Ek 14) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Bertaraf tesisinde, birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.
Atık bertaraf tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur.
Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlık koordinasyonunda oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve geçici çalışma izni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. Bu lisans üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. Lisans devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir.
Geçici çalışma izni veya işletme lisansı almış olan bertaraf tesisleri işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

 

Lisans iptali
Madde 29 - Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir.

 

Bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı verilmesi
Madde 30- Atık bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı vermeye;
a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,
b) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde Büyükşehir belediyeleri,
yetkilidir.
Bertaraf tesisine işletme ruhsatı verilmesi için Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Düzenli Depolama Tesisleri İnşaatı ve İşletilmesi

 

Yer seçimi
Madde 31 - Düzenli depolama tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma bölgelerinde, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, birinci sınıf tarım arazileri, özel çevre koruma alanları ve milli parklarda kurulmaz, kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez.
Depolama tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun mahal ile diğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depolama alanında gerilim hatları bulunamaz. Depolama tesislerinin en yakın meskun mahale mesafesi bin metreden az olamaz. Depolama tesisi yeri seçiminde yer altı suyu akış yönü dikkate alınır.

 

Depo zemini
Madde 32 - Depolama tesisinin oturacağı zemin doğal olarak sıkışmış ve kalınlığı en az üç metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 95'den büyük olmak zorundadır ve maksimum yeraltı su seviyesine mesafesi beş metreden az olamaz.

 

Uzun süreli çevre emniyeti
Madde 33 - Depolama tesislerinin bulunduğu alanlar depo hizmet süresini doldurduktan sonra yirmi yıl süre ile denetlenir ve en az elli yıl süre ile iskana açılamaz.

 

Depo tabanının teşkili
Madde 34- Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanı oluşturulurken geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k≤1x10-9 m/sn. ve kalınlığı en az 5 metre olan kil’e eşdeğer geçirimlilik sağlanması gerekmektedir. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.
Teşkil edilecek taban için örnek olarak (Ek 12-A) da şematik kesit verilmiştir. Bu örneğe göre tabii zemin üzerine yerleştirilen malzeme kil ise sızdırmazlık tabakasının kalınlığı en az 0.90 metredir. Bu tabaka en fazla 0.30 metre üç tabaka halinde sıkıştırılarak döşenir. Bu tabakanın üstüne serilen plastik geçirimsizlik tabaka kalınlığı (HDPE) en az 0.25 cm.dir. Plastik tabakanın korunması ince kum ve benzeri bir malzeme ile sağlanır. Bu koruyucu kalınlığı en az 0.10 metredir. Depo tabanına balık sırtı şeklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eğimi % 3'den, enine eğimi de % 1'den küçük olamaz.

 

Dren sistemi teşkili
Madde 35 - Atık deposunda oluşan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine döşenen drenaj sistemi ile uzaklaştırılır. Nihai geçirimlilik katsayısı k=1.10-4 m/s' den küçük olamaz. Depo tabanında yeteri kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunmalıdır.
Toplanan sızıntı suyu, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde öngörülen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtılır.

 

Depo tesislerine dolgu yapılması
Madde 36 - Depo gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının birbiri ile çevreye ve ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmemesi ve dolguların bunu temin edecek şekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve asidik reaksiyon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur.
Atık hücrelerinin üzeri bir örtü malzemesi ile kaplanır, dolgu süresince girebilecek yağmur suyu miktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yağmur suyu ile dolması önlenir. Hücre, atık ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak kil ve plastik örtü ile örtülerek, benzer türden atıklarla depolanacak şekilde hazırlanır. Dolgu çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için atığın oluşturduğu eğim 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanır.
Koku ve toz çıkaran atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek şekilde önlemler alınır.
Depo tesisi işletmecileri, depo tabanının işlevini yapıp yapmadığını, yüzey ve sızıntı suyunun miktar ve özelliklerindeki değişimleri, depo gövdesi içindeki sıcaklık değişimlerini ve gövdedeki oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu konuda hangi kriterlerin hangi aralıkla ölçüleceği ve ölçüm yöntemleri belirlenerek, işletme planı ile birlikte Bakanlığa lisans başvurusu sırasında sunulur. Bakanlık lisans değerlendirmesi sırasında projede bu yönde değişiklik yapabilir, kabul edebilir veya kısmen kaldırabilir.
Yıllık işletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve istendiğinde işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulmak zorundadır.

 

Depo tesisi üst örtüsünün teşkili
Madde 37- Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilir. (Ek 12-B) de yer alan tabakaların özellikleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir ve tabaka kalınlığı 0.5 metre den az olamaz,
b) Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir,
c) Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k═1x10-9 m/s' den büyük olamaz. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.
d) Drenaj tabakası geçirimlilik katsayısı k=1x10-4 m/s'den küçük olamaz,
e) Depo üst yüzeyinin nihai eğiminin en az % 5 ve eğer plastik tabaka üzerinde sürtünmeyi artırıcı ilave özellikte maddeler yoksa en fazla % 15 olması zorunludur,
f) Sızdırmaz tabaka üstüne serilen tarım toprağı bitki çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, kalınlığı bir metreden az olamaz,
g) Tarım toprağında erozyonu önlemek için gerekli önlemler alınır,
h) Kapatılan sahanın civarında yeterli sayıda açılan izleme kuyuları ile gaz ve sızıntı suyu ölçümleri aylık periyotlarla yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.

 

Atık kabulü
Madde 38- Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama, işletme ünitesi bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taşıma formları ve atıklarının analiz sertifikaları, gerektiğinde yeniden analiz yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atığın hangi hücreye depolanacağı atık taşıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık niteliği de işlenir.

 

Düzenli depo tesislerinin işletilmesi
Madde 39- Depo tesislerine gelen atıkların kontrolünde;
a) Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme şartları aranır. Bu sınır değerleri aşan atıklar ön işleme tabi tutulduktan sonra depolanır. Ön işleme rağmen bu değerleri sağlayamayan atıklar tek tür atık depo tesisinde depolanır.
Bu atıkların analizi (Ek 11-B) de yer alan TS, DIN ve ISO standartlarına göre yapılır. Depolama tesisinin işletmesi, bertarafçı tarafından hazırlanan işletme planına göre yürütülür. Atık bertarafçısı, tesisteki her bir ünite için ilgili işletme planını, tesisin işletmeye geçebilmesi için Bakanlığa sunar ve uygun görüldüğü takdirde lisans verilir. İşletme planında önerilen bir değişiklik uygulanmadan önce Bakanlığın onayına sunulur.
b) İşletme planında aşağıdaki hususlar yer alır;
1) Tesiste işletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, unvanı,
2) Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi,
3) Atıklara uygulanacak ön işlemler ve bertaraf metotları,
4) Atık taşıyan araçların park edileceği, yükleneceği ve boşaltılacağı sahalar ile ilgili bilgiler,
5) Acil durum planları, ilgili sorumlu personel,
6) Tesisin çalışma saatleri.
c) Atık depo alanında aşağıdaki hususlara uyulur;
1) Çalışanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer,
2) Tesis çalışırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda bir izleme kuyularından ölçüm yapılır,
3) Depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir.

Bertaraf tesisinin kapatılması
Madde 40 - Bertaraf eden, tesisin kapatılmasından en az yüz seksen gün önce;
a) Tesisinin kapatılması ile ilgili fizibilite etüdünü,
b) Atıkların, sızıntı sularının yağmur sularına ve yeraltı sularına ve/veya atmosfere olası karışımını kontrol eden ölçüm izleme sistemine ilişkin planını,
c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne şekilde kapanacağı ile ilgili planını,
d) Tesisin aktif olduğu süre boyunca saha içinde bulunan atıkların envanterini,
e) Tesiste kalan atıkların, analiz, taşıma ve bertaraflarına ilişkin tüm metotların ve kapatmada kullanılacak yöntemlerin ayrıntılı tanımı ve uygulanabilir planlarını,
f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alınan numuneler ve test metotlarına ilişkin raporları,
g) Atıklarla kirlenmiş malzemelerin bertaraflarına yönelik planları,
Bakanlığa sunar.
Bertaraf eden, Bakanlıktan kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütname vermeden tesisi kapatamaz. Kapatma işleminden sonra bertaraf edenin sorumluluğu devam eder, ölçüm izlemeye ilişkin raporlarını yirmi yıl süreyle her yıl sonunda Bakanlığa iletir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımı

 

Atıkların ithali
Madde 41- Atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliğler doğrultusunda verilir.
Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır.
Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır.
a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,
b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,
c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı,
d) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir.
Kullanılmış lastiklerin karkas niteliğinde olanları Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sadece Bakanlıktan lisans almış işletmeler tarafından geri kazanımı amacıyla ülkemize girişinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

Atıkların ihracı
Madde 42 - Atıklar;
a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması halinde,
b) Söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda,
ihraç edilebilir.
Bu durumda, atıkların sınırlar ötesi taşınımına izin verilmeden önce transit devletlerin ve atığı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça alınır.

 

Bilgi verme yükümlülüğü
Madde 43 - İhraç edilecek atıklar için (Ek 10) da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde ihracatçı firma tarafından doldurularak Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça, bildirim formunun ithalatçı devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarına gönderildiği tarihten itibaren altmış gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat işlemi başlatılamaz.

 

Transit devlete bildirim yükümlülüğü
Madde 44- Ülkemizin transit devlet olması halinde, Bakanlığa (Ek 10) da belirtilen şekilde taşımanın planlandığı tarihten en az altmış gün önce bildirimde bulunulması zorunludur. Bakanlık söz konusu transit taşıma işlemine şartlı veya şartsız izin verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç altmış gün içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.
Bakanlığın izni alınmadan transit geçiş yapılmaz, ulusal yetki alanımız içinde atık yükü limbo yapılamaz ve aktarılamaz.

 

Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar
Madde 45- Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar şunlardır;
a) Taşıyıcı, (EK 9-B) de belirtildiği gibi doldurulan taşıma belgesini, atıkların taşınımına başladığı andan itibaren nihai bertaraf yerine kadar, taşıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi istendiğinde güvenlik ve taşıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak zorundadır,
b) Atıkların sınırlar ötesi taşınımından sorumlu olan şahıslar, söz konusu atıkların teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taşıma belgesini imzalamakla yükümlüdür,
c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almış olduğunu ve işlemin bildirimde belirtildiği şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi ihracatçıya ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. İhracatçı bu belgeyi alamadığı takdirde Bakanlık kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir,
d) Atıkların sınırlar ötesi taşınımında uluslararası paketleme, etiketleme ve taşıma standartlarına uyulur,
e) Atıkların sınırlar ötesi taşınımının bu Yönetmeliğe göre tamamlanamadığı durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdiği tarihten itibaren doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları başka bir süre içinde geri almayı temin eder.

 

Genel bildirim
Madde 46 - İhracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde bulunmasına izin verilebilmesi için;
a) Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi Bakanlığın isteyeceği bilgilerin bulunması,
b) Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması,
c) İhracatçı devletin aynı gümrük giriş-çıkış kapısını kullanması,
d) Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi,
zorunludur.

 

Yasadışı trafik
Madde 47- Atıkların taşınmasında;
a)Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken bildirimlerde bulunulmaması,
b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmaması,
c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi,
d) Belgelerin içeriğine tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetki alanına girilmesi,
e) Uluslararası sözleşmelere ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak atıkların bertaraf, boşaltım ve/veya nakil aracıyla birlikte terk edilmesi,
durumlarında atıkların taşınımı yasadışı trafiktir.
İhracatçı, kendisine yasadışı trafik hakkında bilgi verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacağı başka bir süre içinde, atıkların ihracatçı veya üretici ya da ihracatçı devletin kendisi tarafından ülkesine iadesini temin edecektir.

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
Özel atıklar
Madde 48- Bu Yönetmeliğin (Ek 7)’de, (01) başlığı altında yer alan maden atıkları, (13) başlığı altında yer alan yağ ve sıvı yakıt atıkları, (16 06) başlığı altında yer alan kullanılmış pil ve aküler, (18) başlığı altında yer alan insan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar ile kullanılmış lastiklerin toplanması ,taşınması, işlenmesi ve bertarafına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Cezai hükümler
Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanır. Kanunun 24 ncü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir..

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 50 - 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tebliğ ve genelgelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak olan yeni tebliğ ve genelgelere kadar geçerlidir.

 

Geçici Madde 2- Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce Bakanlıktan geri kazanım konusunda lisans almış tesislerin ve valilikten taşıma lisansı almış firma ve araçların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, bir yıl içinde geri kazanım konusunda Bakanlığa ve taşıma konusunda ise valiliklere tekrar müracaat ederek lisanslarını yenilemeleri zorunludur.

 

Geçici Madde 3- Valilikler bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa sunar.

 

Yürürlük
Madde 51- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

EK- 1

 

ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER
a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,
b) Standart dışı ürünler,
c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,
d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş yada yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örnek: kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),
e) Aktiviteler sonucu kontamine olmuş yada kirlenmiş maddeler (örnek: temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri ),
f) Kullanılmayan kısımlar (örnek: atık piller ve katalizörler ve benzeri ),
g) Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örnek: kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitmiş yumuşatma tuzları ve benzeri),
h) Endüstriyel proses kalıntıları (örnek: cüruflar, dip tortusu ve benzeri),
ı) Kirliliğin önlenmesi süreçlerinden kaynaklanan kalıntılar (örnek: yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),
j) Makine/ Yüzey işlemleri kalıntıları (örnek: torna atıkları, frezleme tortuları ve benzeri ),
k) Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar(örnek: petrol slopları, madencilik atıkları ve benzeri ),
l) Saflığı bozulmuş materyaller (örnek; PCB'lerle kontamine olmuş yağlar, ve benzeri),
m) Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,
n) Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örnek: tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),
o) Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucu kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler,
p) Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.

 

 

EK- 2

 

A) BERTARAF YÖNTEMLERİ
Bu ek uygulamada tehlikeli atık için uygulanan tüm bertaraf işlemlerini kapsamaktadır.
(D3) Derine enjeksiyon (örneğin: pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),
(D4) Yüzey doldurma (örneğin: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),
(D5) Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri ),
(D8) (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,
(D9) (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ),
(D10) Yakma,
(D12) Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri ),
(D15) (D3) ila (D12 ) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç).

 

B) GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
Bu ek uygulamada karşılaşılan tüm geri kazanım işlemlerini kapsamaktadır.
(R1) Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma,
(R2) Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,
(R3) Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü ( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil),
(R4) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
(R5) Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,
(R6) Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
(R7) Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı,
(R8) Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,
(R9) Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,
(R10) Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,
(R11) (R1) ila (R10) arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,
(R12) Atıkların (R1) ila (R11) arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,
(R13) (R1) ila (R12) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç).

 

 

EK 3

 

DOĞAL KARAKTERLERİNE YA DA ONLARI OLUŞTURAN AKTİVİTE’YE GÖRE TEHLİKELİ ATIK KATEGORİLERİ (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI HALDE OLABİLİR)

 

A) (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve aşağıdakilerden oluşan atıklar;
1) Hastanelerden, tıp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan tıbbi atıklar,
2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazırlanmasından kaynaklanan atıklar, farmasotik ve ilaç atıkları,
3) Ahşap koruyucuları,
4) Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanımından kaynaklanan atıklar,
5) Solvent(çözücü) olarak kullanılan maddelerin kalıntıları,
6) İnert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullanılmayan halojenli organik maddeler,
7) Siyanür içeren ısıl işlemler ile sertleştirme işlemlerinden kaynaklanan atıklar tuzlar,
8) Hedeflenen kullanıma uygun olmayan mineral yağlar ve yağlı maddeler,
9) Yağ / su, hidrokarbon / su karışımları, emülsiyonlar,
10) PCB ( Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB (Polibromlubifeniller) içeren maddeler,
11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik(ısıl) işlem sonucu ortaya çıkan katranlı maddeler,
12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler,
13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler , zamklar / yapıştırıcılar,
14) Tanımlanmamış ve / veya yeni ve insan ve / veya çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, araştırma ve geliştirme ya da eğitsel aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler,
15) Piroteknikler ve diğer patlayıcı malzemeler,
16) Fotoğrafçılık kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri,
17) Poliklorlü dibenzo-furanın herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme,
18) Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme,

 

B) (EK 4) de sıralanan öğelerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aşağıdakilerden oluşan atıklar;
19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, yağlar, balmumları,
20) Solvent olarak kullanılmayan, halojenli olmayan organik maddeler,
21) Metal veya metal bileşikleri içermeyen inorganik maddeler,
22) Küller ve / veya cüruflar,
23) Tarama atıklarını (spoiller) içeren toprak, kum ve kil,
24) Siyanitsiz ısıl işlem tuzları,
25) Metalik tozlar,
26) Kullanılmış katalist malzemeler,
27) Metal veya metal bileşikleri içeren sıvı veya çamurlar,
28) (29), (30) ve (33) dışındaki kirlilik kontrol işlemlerinden kalan artıklar (bakiyeler),
29) Islak arıtıcı çamurları,
30) Su arıtma tesisleri çamurları,
31) Dekarbonizasyon artığı(bakiyesi),
32) İyon-değiştirici kolon artığı,
33) Arıtılmamış veya tarımda kullanılmaya uygun olmayan atıksu arıtma çamurları,
34) Tankların ve / veya ekipmanlarının temizliğinden kalan artıklar,
35) Kirlenmiş ekipman,
36) (Ek 4)’de sıralanan bileşiklerin bir yada daha fazlası ile kirlenmiş konteynırlar,
37) Piller ve diğer elektrikli üniteler,
38) Bitkisel yağlar,
39) Evsel nitelikli ayrı toplama işlemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren malzemeler,
40) (Ek 4)de sıralanan bileşiklerin herhangi birini ve (Ek 5)te sıralanan özelliklerin herhangi birini içeren diğer herhangi bir atık.

 

 

EK- 4

 

(EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞUNDA TEHLİKELİ OLAN EK
3-B’DEKİ ATIKLARIN İÇERİKLERİ

 

Atıkların içeriğinde bulunan bileşikler;
(C1) Berilyum ve Berilyum bileşikleri,
(C2) Vanadyum bileşikleri,
(C3) Krom (VI) bileşikleri,
(C4) Kobalt bileşikleri,
(C5) Nikel bileşikleri,
(C6) Bakır bileşikleri,
(C7) Çinko bileşikleri,
(C8) Arsenik ve Arsenik bileşikleri,
(C9) Selenyum ve Selenyum bileşikleri,
(C10) Gümüş bileşikleri,
(C11) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri,
(C12) Kalay bileşikleri,
(C13) Antimuan ve antimuan bileşikleri,
(C14) Tellür ve tellür bileşikleri,
(C15) Baryum sülfat hariç baryum bileşikleri,
(C16) Cıva ve cıva bileşikleri,
(C17) Talyum ve talyum bileşikleri,
(C18) Kurşun ve kurşun bileşikleri,
(C19) İnorganik sülfürler,
(C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bileşikleri,
(C21) İnorganik siyanürler,
(C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum (bileşik halde değil),
(C23) Asitli çözeltiler veya katı haldeki asitler,
(C24) Bazik çözeltiler veya katı haldeki bazlar,
(C25) Asbest (toz ve lifler),
(C26) Fosfor : mineral fosfatlar hariç fosfor bileşikler,
(C27) Metal karbonilleri,
(C28) Peroksitler,
(C29) Kloratlar,
(C30) Perkloratlar,
(C31) Azidler,
(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,
(C33) Eczacılık veya veterinerlik bileşikleri,
(C34) Biositler ve fito-farmakolojik bileşikler (örneğin.; pestisitler),
(C35) Enfeksiyonel maddeler,
(C36) Kreozotlar,
(C37) İsosiyanatlar; tiyosiyanatlar,
(C38) Organik siyanürler (örneğin; nitriller, ve benzeri.),
(C39) Fenoller;klorofenoller dahil fenol bileşikleri,
(C40) Halojenli çözücüler,
(C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler,
(C42) organohalojen bileşikleri (İnert polimerize malzemeler ve bu Ek’te belirtilen diğer maddeler hariç),
(C43) Aromatik bileşikler; polisiklik ve heterosiklik organik bileşikleri,
(C44) Alifatik aminler,
(C45) Aromatik aminler,
(C46) Eterler,
(C47) Patlayıcı karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç),
(C48) Kükürt organik bileşikleri,
(C49) Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi,
(C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi,
(C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya kükürt bileşikleri

 

 

EK- 5
TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 

H1 Patlayıcı
Alev etkisi altında patlayabilen yada dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar

H2 Oksitleyici
Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar

 

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler
a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil)
b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar ,
c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar ,
d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,
e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.

 

H3-B Tutuşabilen
21 0C ye eşit veya daha yüksek yada 55 0C’ye eşit yada daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

 

H4 Tahriş edici
Deri ile yada balgam membranı ile ani, uzun süreli yada tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

 

H5 Zararlı
Solunduğu veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

 

H6 Toksik
Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

 

H7 Kanserojen
Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

 

H8 Korozif
Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

 

H9 Enfeksiyon yapıcı
İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

 

H10 Teratojenik
Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H11 Mutajenik
Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H12
Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

 

H13
Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

 

 

 

 

 

H14 Ekotoksik
Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.

 

Açıklama

 

1)Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Ek 4) kullanılacaktır.

 

2)Test Metotları:
Bu ekte verilen Tehlikelilik özelliklerine belirli bir anlam kazandırmak için kullanılacak metotlar Avrupa Birliği müktesebatında yer alan 67/548/EEC sayılı Direktifin (EK 5) inde açıklanmaktadır. Bu direktifin 84/449/EEC sayılı Direktif ile eklenen hususları kapsayan veya teknik gelişmeleri uyumlaştıran müteakip Komisyon Direktifleri ile güncelleştirilmiş versiyonları geçerlidir. Bu metotlar uluslar arası kuruluşlar ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çalışmaları ve tavsiyelerine dayanır.

 

Tehlikelilik Özelliklerinin Belirlenmesine ilişkin kılavuz kitaplar Bakanlıkça yayımlanacaktır.

 

 

EK- 6
(EK 7) de (M) ile işaretlenmiş atıklar için tehlikeli atık eşik konsantrasyonları
Tehlikeli olarak adlandırılan atıkların, (Ek 5)te listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasını içermesi ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 ve H11’in de aşağıdaki özelliklerden birini veya birden fazlasını taşıması gerekir.
a) Parlama noktası <=55 ºC,
b) Toplam konsantrasyon ≥ %0.1 da, yüksek seviyede toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,
c) Toplam konsantrasyon ≥ %3 da, toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,
d) Toplam konsantrasyon ≥ %25 da, zararlı madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,
e) Toplam konsantrasyon ≥ %1 da, R35 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif madde,
f) Toplam konsantrasyon ≥ %5 da, R34 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif madde,
g) Toplam konsantrasyon ≥ %10 da, R41 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde,
h) Toplam konsantrasyon ≥ %20 da, R36, R37 ve R38 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde,
ı) Konsantrasyon ≥ %0.1 da, kategori 1 yada 2’de kanserojenik olduğu bilinen bir madde,
j) Konsantrasyon ≥ %1 da, 3’üncü kategori de kanserojenik olduğu bilinen bir madde,
k) Konsantrasyon ≥%0.5 da, 1 yada 2’nci kategori R60, R61 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde,
l) Konsantrasyon ≥ %5 da, 3’ncü kategori R62, R63 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde,
m) Konsantrasyon ≥ 0.1 da, 1 yada 2’nci kategori R46 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde,
n) Konsantrasyon ≥ 1 de, 3’ncü kategori R40 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde.

 

 

 

Açıklama

 

R kodları (Risk durumu) 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (EK 7) de verilmektedir.

 

 

EK- 7
TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ

 

Listedeki Ana Başlıklar:
(01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,
(02) Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme sonucu ortaya çıkan atıklar,
(03) Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar,
(04) Deri kürk ve tekstil endüstrisi atıkları,
(05) Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,
(06) İnorganik (organik olmayan) kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,
(07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,
(08) Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,
(09) Fotoğraf endüstrisinin atıkları,
(10) Isıl işlemlerin atıkları,
(11) Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması ve demir madeni dışındaki hidro-metalürjinin yol açtığı atıklar,
(12) Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesi atıkları,
(13) Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),
(14) Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları,
(15) Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları,
(16) Listede belirtilmeyen atıklar,
(17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),
(18) İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç),
(19) Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin atıkları,
(20) Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar dahil.
ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

 

a) Eğer (01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise, atığı tanımlamak için (13), (14) ve (15)ana başlıkları atlında verilen bölümler incelenmelidir.
b) Eğer atık kodlarından hiç biri uyarlanamıyor ise, atık, (16) ana başlığı altında verilen bölüm uyarınca tanımlanmalıdır.
c) Eğer atık, (16) ana başlığı altında verilen bölümde de bulunamıyor ise (…..99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar), ilk adımda tanımlanan liste bölümündeki aktiviteye uygun olarak kullanılmalıdır.
d) Bu ekte (A) işareti ile belirlenmiş atıklar tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın kesinlikle tehlikeli atıktır. (M) işareti ile belirlenmiş atıklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için (EK 6)da verilen eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilmesi gereken atıklardır.
LİSTE
(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

01 03 Metalik Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Atıkları

 

01 03 04

Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler

(A)

01 03 05

Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler

(M)

01 03 07

Metalik madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

01 04 Metalik Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

 

01 04 07

Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

 

01 05 05

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

(M)

01 05 06

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

(M)

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

 

02 01 05

Tarımsal kimyasal madde atıkları

(A)

02 01 08

Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar

(M)

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

03 01 Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

03 01 04

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar

(M)

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

03 02 Ahşap Koruma Atıkları

 

03 02 01

Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 02

Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 03

Organik metal ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 04

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 05

Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları

(M)

03 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

(M)

 

(04) DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

04 01 03

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

(M)

04 01 04

Krom içeren tabaklama çözeltisi

(M)

04 01 06

Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 01 08

Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

(M)

04 01 09

Perdah ve boya atıkları

(M)

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

04 02 14

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

(M)

04 02 16

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

(M)

04 02 19

Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN
KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

05 01 Petrol Rafine Atıkları

 

05 01 02

Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru

(A)

05 01 03

Tank dibi çamuru

(A)

05 01 04

Asit alkil çamuru

(A)

05 01 05

Yağ döküntüsü

(A)

05 01 06

İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur

(A)

05 01 07

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 01 08

Diğer ziftler

(A)

05 01 09

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur

(M)

05 01 11

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

(A)

05 01 12

Yağ içeren asitler

(M)

05 01 15

Kullanılmış filtre killeri

(A)

05 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

05 04 Kullanılmış Filtre Killeri

 

05 04 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

 

05 05 Yağ Kükürt Giderme Atıkları

 

05 05 01

Kükürt içeren atıklar

(M)

05 05 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

05 06 01

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 06 03

Diğer ziftler(diğer katranlar)

(A)

05 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

 

05 07 01

Cıva içeren atıklar

(M)

05 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

05 08 Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

05 08 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

05 08 02

Asitli katranlar

(M)

05 08 03

Diğer katranlar

(M)

05 08 04

Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu çözeltiler

(M)

05 08 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 01 01

Sülfürik asit ve sülfür asidi

(A)

06 01 02

Hidroklorik asit

(A)

06 01 03

Hidroflüorik asit

(A)

06 01 04

Fosforik ve fosfor asidi

(A)

06 01 05

Nitrik asit ve nitröz asit

(A)

06 01 06

Diğer asitler

(A)

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 02 Bazların İFTK’sından Kaynaklanan Atıklar

 

06 02 01

Kalsiyum hidroksit

(A)

06 02 02

Soda

(M)

06 02 03

Amonyum hidroksit

(A)

06 02 04

Sodyum ve potasyum hidroksit

(A)

06 02 05

Diğer bazlar

(A)

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

06 03 11

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

(M)

06 03 13

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

(M)

06 03 15

Ağır metal içeren metalik oksitler

(M)

06 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 04 06 03’de Bahsedilmeyen Metal İçeren Atıklar

 

06 04 02

Metalik tuzlar (06 03 hariç)

(M)

06 04 03

Arsenik içeren atıklar

(M)

06 04 04

Cıva içeren atıklar

(M)

06 04 05

Başka ağır metaller içeren atıklar

(M)

06 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

06 05 Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

 

06 05 02

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

(M)

 

06 06 Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

06 06 02

Tehlikeli sülfürler içeren atıklar

(M)

06 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

06 07 Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

 

06 07 01

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

(M)

06 07 02

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

(A)

06 07 03

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

(M)

06 07 04

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit

(A)

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

06 08 02

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 09 Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

06 09 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları

(M)

06 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 10 Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

06 10 02

Tehlikeli madde içeren atıklar

(M)

06 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 13 Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

 

06 13 01

İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)

(A)

06 13 02

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

(A)

06 13 04

Asbest üretimi atıkları

(A)

06 13 05

Kurum

(A)

06 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 01 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 09

Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 10

Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 01 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 02 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 09

Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 10

Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 02 14

Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları

(M)

07 02 16

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

07 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 03 01

Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 09

Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 10

Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 04 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 04

Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 04 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 05 (Farmasotik)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 05 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 05 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 06 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 07

Halojenli durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 08

Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

07 07 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 09

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 10

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

08 01 Boya ve Verniğin İFTK’ları ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

08 01 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

(M)

08 01 13

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları

(M)

08 01 15

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar

(M)

08 01 17

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

(M)

08 01 19

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar

(M)

08 01 21

Atık boya yada vernik sökücü

(A)

08 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 03 Baskı Mürekkeplerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

 

08 03 01

Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 02

Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 05

Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 06

Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 10

Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları

(M)

08 03 11

Atık dağlama çözeltileri

(M)

08 03 12

Tehlikeli madde içeren atık mürekkep

(M)

08 03 14

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 16

Atık asit dağlama solüsyonları

(A)

08 03 17

Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri

(M)

08 03 19

Kullanılmış yağ

(A)

08 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 04 Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

 

08 04 09

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve macunlar

(M)

08 04 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macun çamurları

(M)

08 04 13

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan çamurları

(M)

08 04 15

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları)

(M)

08 04 17

Reçine yağı

(A)

08 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 05 Başka Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

 

08 05 01

Atık izosiyanatlar

(A)

 

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

 

09 09 01

Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları

(A)

09 01 02

Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu

(A)

09 01 03

Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları

(A)

09 01 04

Fikser (sabitleyici) solüsyonları

(A)

09 01 05

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları

(A)

09 01 06

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar

(M)

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

(A)

09 0113

09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar

(A)

09 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

10 01 (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

 

10 01 04

Uçucu yağ külü ve kazan tozu

(A)

10 01 09

Sülfürik asit

(A)

10 01 13

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü

(A)

10 01 14

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma sonucu çıkan taban külü, cüruf ve kazan tozu

(M)

10 01 16

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma sonucu çıkan uçucu kül

(M)

10 01 18

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

(M)

10 01 20

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları

(M)

10 01 22

Tehlikeli maddeler içeren kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları

(M)

10 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 02 07

Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

(M)

10 02 11

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 02 13

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri

(M)

10 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 03 Alüminyum Isıl(Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

 

10 03 01

Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar

(M)

10 03 04

Birincil üretim cürufları

(A)

10 03 07

Kullanılmış pota astarları

(M)

10 03 08

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

(A)

10 03 09

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

(A)

10 03 10

Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar

(M)

10 03 15

Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran köpükler

(M)

10 03 17

Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar

(M)

10 03 19

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 03 21

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil)

(M)

10 03 23

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

(M)

10 03 25

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 03 27

Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar

(M)

10 03 29

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları

(M)

10 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 04 Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

 

10 04 01

Birincil ve ikincil işlem cürufları

(A)

10 04 02

Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları

(A)

10 04 03

Kalsiyum arsenat

(A)

10 04 04

Baca gazı tozu

(A)

10 04 05

Diğer parçacıklar ve toz

(A)

10 04 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 04 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 04 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 05 Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

 

10 05 03

Baca gazı tozu

(A)

10 05 05

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 05 06

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 05 08

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 05 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 06 Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

 

10 06 03

Baca gazı tozu

(A)

10 06 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 06 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 06 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 07 Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları

 

10 07 07

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 08 Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları

 

10 08 08

Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu

(A)

10 08 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 08 12

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

(M)

10 08 15

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 08 17

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 08 19

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

 

10 09 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 09 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 09 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 09 15

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları

(M)

10 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 10 Demir Olmayan Döküm Atıkları

 

10 10 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 10 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 10 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 10 15

Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar

(M)

10 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

 

10 11 09

Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı

(M)

10 11 11

Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

(M)

10 11 13

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları

(M)

10 11 15

Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(M)

10 11 17

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

(M)

10 11 19

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları

(M)

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Kiremitler ve İnşaat Malzemelerinin Üretim Atıkları

 

10 12 09

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 12 11

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

(M)

10 12 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 


10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

 

10 13 09

Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları

(M)

10 13 12

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 14 Kremateryum Atıkları

 

10 14 01

Civa içeren gaz temizleme atıkları

(M)

 

(11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

11 01 Metal ve Diğer Materyallerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar

 

11 01 01

Krom dışında ağır metaller içeren siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 02

Ağır metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 03

Krom içeren siyanürsüz atıklar

(M)

11 01 05

Sıyırma asitleri(parlatma asitleri)

(A)

11 01 06

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

(A)

11 01 07

Sıyırma bazları

(A)

11 01 08

Fosfatlama çamurları

(A)

11 01 09

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

(M)

11 01 11

Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları

(M)

11 01 13

Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları

(M)

11 01 15

Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar

(M)

11 01 16

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

11 01 98

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidro metalürjik İşlenmesinin Atıkları

 

11 02 02

Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

(A)

11 02 05

Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları

(M)

11 02 07

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

11 03 Sertleştirme(Tavlama) İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

 

11 03 01

Siyanür içeren atıklar

(A)

11 03 02

Diğer atıklar

(A)

 

11 05 Sıcak Galvaniz İşlemleri Atıkları

 

11 05 03

Gaz arıtma katı atıkları

(A)

11 05 04

Kullanılmış ayrıştırıcı(flux)

(A)

11 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

12 01 Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme Ve Eğeleme Dahil)

 

12 01 06

Halojen içeren madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 07

Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 08

Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 09

Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 10

Sentetik makine yağları

(A)

12 01 12

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

(A)

12 01 14

Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları

(M)

12 01 16

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

(M)

12 01 18

Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve bindirme tortuları)

(M)

12 01 19

Çözünebilmeye hazır makine yağı

(A)

12 01 20

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

(M)

12 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

12 03 Su ve Buhar Degresaj İşlemleri ((11) Hariç)

 

12 03 01

Akıcı yıkama sıvıları

(A)

12 03 02

İstim(buhar) azaltıma atıkları

(A)

 

(13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ)

 

13 01 Atık Hidrolik Yağlar

 

13 01 01

PCB’ler içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 02

Diğer klorlanmış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 03

Klorlanmamış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 04

Klor içeren emülsiyonlar

(A)

13 01 05

Klor içermeyen emülsiyonlar

(A)

13 01 06

Sadece madeni yağ içeren hidrolik yağlar

(M)

13 01 07

Diğer hidrolik yağlar

(M)

13 01 08

Fren sıvıları

(M)

13 01 09

Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 10

Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar

(A)

13 01 11

Sentetik hidrolik yağlar

(A)

13 01 12

Hazır ve çözünebilir hidrolik yağlar

(A)

13 01 13

Diğer hidrolik yağlar

(A)

 


13 02 Atık Makine Şanzıman ve Yağlama Yağları

 

13 02 01

Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 02

Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 04

Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 05

Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 06

Sentetik motor şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 07

Hazır ve çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 08

Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

 

13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

 

13 03 01

PCB’ler içeren yalıtım yada ısı iletim yağları

(A)

13 03 06

13 03 01 ’de bahsedilenlerin dışındaki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 07

Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 08

Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 09

Hazır ve çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 10

Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

 

13 04 Sintine Yağları

 

13 04 01

İç su yolu denizciliğinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 02

İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 03

Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

 


13 05 Yağ/Su Separatörü (Ayırıcısı) İçerikleri

 

13 05 01

Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler

(A)

13 05 02

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar

(A)

13 05 03

İnterseptör (yakalayıcı)çamurları

(A)

13 05 04

Tuz giderici çamurları yada emülsiyonları

(M)

13 05 05

Diğer emülsiyonlar

(M)

13 05 06

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ

(A)

13 05 07

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su

(A)

13 05 08

Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar

(A)

 

13 07 Sıvı Yakıtların Atıkları

 

13 07 01

Fuel-oil ve mazot

(A)

13 07 02

Benzin(petrol)

(A)

13 07 03

Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

(A)

 

(14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ)

 

14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucu ve Köpük ve Aerosol İtici Gazlar

 

14 06 01

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

(A)

14 06 02

Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 03

Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 04

Halojenli çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

14 06 05

Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

 

(15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ MADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI

 

15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

 

15 01 10

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj

(M)

15 01 11

Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar

(M)

 

15 02 Absorbanslar, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

 

15 02 02

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

(M)

 

(16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR

 

16 01 Çeşitli Taşıtlardan( İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesinden ve Araç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

 

16 01 04

Kullanım ömrü dolmuş araçlar

(M)

16 01 07

Yağ filtreleri

(A)

16 01 08

Cıva içeren bileşimler

(M)

16 01 09

PCB’ler içeren bileşimler

(A)

16 01 10

Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları)

(A)

16 01 11

Asbest içeren fren balataları

(M)

16 01 13

Fren sıvıları

(A)

16 01 14

Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları

(M)

16 01 21

16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren bileşenler

(M)

16 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

16 02 Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

 

16 02 09

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

(M)

16 02 10

16 02 09 ’de bahsedilenlerin dışındaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış ekipmanlar

(M)

16 02 11

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar

(M)

16 02 12

Serbest asbest içeren ıskarta ekipman

(M)

16 02 13

16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar[1]

(M)

16 02 15

Iskartaya çıkan parçalardan çıkartılmış tehlikeli maddeler içeren parçalar

(A)

 

16 03 Spesifikasyon (Standart) Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

 

16 03 03

Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atıklar

(M)

16 03 05

Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler

(M)

 

16 04 Atık Patlayıcılar

 

16 04 01

Atık mühimmat

(A)

16 04 02

Havai fişek atıkları

(A)

16 04 03

Diğer atık patlayıcılar

(A)

 

16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

 

16 05 04

Tehlikeli maddeler içeren basınçlı tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar

(M)

16 05 06

Tehlikeli maddelerden oluşmuş yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasalları karışımları da dahil, laboratuvar kimyasalları

(M)

16 05 07

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar

(M)

16 05 08

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

(M)

 

16 06 Piller ve Aküler

 

16 06 01

Kurşun piller

(A)

16 06 02

Nikel kadmiyum piller

(A)

16 06 03

Cıva içeren piller

(A)

16 06 06

Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

(A)

 

16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme ((05) Ve (13) Hariç) Atıkları

 

16 07 01

Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 02

Yağ içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 03

Yağ içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 04

Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 05

Kimyasal maddeler içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 06

Yağ içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 08

Yağ içeren atıklar

(M)

16 07 09

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

16 07 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 


16 08 Kullanılmış Katalizörler

 

16 08 02

Tehlikeli geçiş metalleri[2] yada tehlikeli bileşenler içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 05

Fosforik asit içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 06

Katalizör olarak kullanılmış sıvılar

(A)

16 08 07

Tehlikeli maddeler içeren kullanılmış katalizörler

(M)

 

16 09 Oksitleme Malzemeleri

 

16 09 01

Permanganatlar (örn; potasyum permanganat)

(A)

16 09 02

Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

(A)

16 09 03

Peroksitler(örn; hidrojen peroksit)

(A)

16 09 04

Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

(A)

 

16 10 Saha Dışı Arıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar

 

16 10 01

Tehlikeli madde içeren sulu sıvı atıklar

(M)

16 10 03

Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar

(M)

 

16 11 Refraktörler ve Astarlama Atıkları

 

16 11 01

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 03

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren diğer astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 05

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler

(M)

 

(17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

 

17 01 Beton, Tuğla, Karo, Kiremit ve Seramik

 

17 01 06

Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları yada ayrı parçacıkları

(M)

 

17 02 Ahşap, Cam ve Plastik

 

17 02 04

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plastik

(M)

 


17 03 Bitümenli Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

 

17 03 01

Kömür ve katran içeren bitümenli karışımlar

(M)

17 03 03

Kömür katranı ve katranlı ürünler

(A)

 

17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)

 

17 04 09

Tehlikeli maddeler içeren metal atıkları

(M)

17 04 10

Yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

(M)

 

17 05 Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar, ve Tarama İle Denizden Çıkartılan Hafriyat

 

17 05 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

(M)

17 05 05

Tehlikeli maddeler içeren tarama atıkları

(M)

17 05 07

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

(M)

 

17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

 

17 06 01

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

(M)

17 06 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşmuş diğer yalıtım malzemeleri

(M)

17 06 05

Asbest içeren inşaat malzemeleri

(M)

 

17 07 Karışık İnşaat ve Yıkım Atıkları

 

17 07 02

Karma inşaat ve yıkım atıkları yada tehlikeli maddeler içeren ayrılmış kısımları

(M)

 

17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

 

17 08 01

Tehlikeli maddeler bulaşmış alçı bazlı inşaat malzemeleri

(M)

 

17 09 Diğer İnşaat ve Yıkım Malzemeleri

 

17 09 01

Cıva içeren inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 02

PCB içeren (örneğin PCB içeren yalıtıcılar, PCB içeren reçine bazlı taban malzemeleri, PCB içeren yalıtıcı sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 03

Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

 

(18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)

 

18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmaları Atıkları

 

18 01 03

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 01 06

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 01 08

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

18 01 10

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

(A)

 

18 02 Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

 

18 02 02

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 02 05

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 02 07

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

 

(19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ATIKLARI

 


([1]) Elektrikli ve elektronik ekipmanların arasındaki tehlikeli bileşenler içerisinde (1606)’da bahsedilen akümülatör ve piller ile tehlikeli olarak işaretlenmiş olan cıvalı anahtarlar, katot ışın tüplerinin camları ve diğer aktifleştirilmiş camlar ve benzerleri bulunabilir.

([2]) Geçiş metalleri: skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal’dir.

 

19 01 Atık Yakma veya Piroliz Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

 

19 01 05

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

(A)

19 01 06

Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve diğer akıcı atıklar

(A)

19 01 07

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

19 01 10

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

(A)

19 01 11

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

(M)

19 01 13

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

(M)

19 01 15

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

(M)

19 01 17

Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atıkları

(M)

19 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 


19 02 Atıkların Fiziki/Kimyasal İşlenmesinden (Dekromizasyon- Krom Giderme, Desiyanürizasyon-Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) Kaynaklanan Atıklar

 

19 02 04

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşan atıklar

(A)

19 02 05

Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları

(M)

19 02 07

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

(A)

19 02 08

Tehlikeli maddeler içeren sıvı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 09

Tehlikeli maddeler içeren katı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 11

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

19 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 


19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar[3]

 

19 03 04

Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen[4] stabilize edilmiş atıklar

(A)

19 03 06

Tehlikeli olarak işaretlenmiş, katılaştırılmış atıklar

(A)

 

19 04 Sırlamadan Doğan Vitrifiye (Camlaştırılmış) Atıklar

 

19 04 02

Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

(A)

19 04 03

Vitrifiye olmamış katı faz

(A)

 

19 07 Düzenli Depolama Sızıntı Suları

 

19 07 02

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları

(M)

 


19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Bertaraf Tesisi Atıkları

 

19 08 06

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

19 08 07

İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar

(A)

19 08 08

Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

(M)

19 08 10

Yenilebilir yağ içerenler dışındaki yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları

(A)

19 08 11

Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

(M)

19 08 13

Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

(M)

19 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

 

19 10 03

Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar

(M)

19 10 05

Tehlikeli maddeler içeren diğer kesirler ve tozlar

(M)

 

19 11 Yağ Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

19 11 01

Kullanılmış filtre killeri

(A)

19 11 02

Asit katranları

(A)

19 11 03

Akıcı sıvı atıklar

(A)

19 11 04

Yakıtları bazlarla temizleme atıkları

(A)

19 11 05

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları

(M)

19 11 07

Baca gazı temizleme atıkları

(A)

19 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 


19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Bertarafından (Örneğin Sınıflanması, Ezilmesi, Küçültülmesi, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

 

19 12 06

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

(M)

19 12 11

Atıkların mekanik işlenmesinden çıkan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık materyaller dahil)

(M)

 

19 13 Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Doğan Atıklar

 

19 13 01

Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından doğan atıklar

(M)

19 13 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

(M)

19 13 05

Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

(M)

19 13 07

Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından doğan akıcı sıvılar ve akıcı konsantrasyonlar

(M)

 

20 BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) AYRI TOPLANMIŞ KISIMLAR DAHİL.

 

20 01 Ayrı Toplanan Kısımlar ((15 01) Hariç)

 

20 01 13

Çözücüler

(A)

20 01 14

Asitler

(A)

20 01 15

Alkalinler

(A)

20 01 17

Foto kimyasallar

(A)

20 01 19

Pestisitler

(A)

20 01 21

Flüoresan tüpler(lambalar) ve diğer cıva içeren atıklar

(A)

20 01 23

Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar

(M)

20 01 26

Yenilebilir yağlar dışındaki sıvı ve katı yağlar

(A)

20 01 27

Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

(M)

20 01 29

Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

(M)

20 01 31

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

20 01 33

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 de bahsedilen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren karışık akümülatörler

(A)

20 01 35

20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

(M)

20 01 37

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

(M)

20 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar

(M)

 

 

EK/8
tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_8.gif

 

tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_8_1.gif

 


(3) Stabilizasyon işlemi atığın içeriğini değiştirir ve böylece atık maddelerin tehlikeli olan içeriği tehlikesiz hale gelir. Katılaştırma ise atıkların yalnızca fiziki durumunu değiştirir (örneğin katkı maddeleri ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden sıvı olan o atığı katılaştırır)

(4) Bir atığın kısmen stabilize olduğunu kabullenmek için, o atığın, Stabilizasyon işlemi sonunda, içindeki tehlikeli unsurların tamamen temizlenmemiş olması ve çevreye kısa, orta ve uzun donemde yeniden salınmasına izin verilmiş olması gerekir.

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

1TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 48 inci maddesinde verilen özel atıklar dahil (Ek-5) ve/veya (Ek-6) daki tehlikeli atık özelliklerinden en az birine sahip atıklar Yönetmeliğin(EK-7) sinde verilen kod ve adlara göre adlandırılacaktır

2ATIK YAĞ KATEGORİ KODU

 

3TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

 

4TEHLİKELİ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERİ

21 Ocak 2004 tarihinde 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin (Ek-1)inde yer alan Tablo’da verilen analiz sonuçlarına göre atık yağ kategori kodları belirlenecektir.

(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin (Ek 2-B) sine göre geri kazanım yöntemi belirlenecektir.)

(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin (Ek 2-A sına göre geri kazanım yöntemi belirlenecektir.).

R1) Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma

(D3) Derine enjeksiyon (örneğin; pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

(R2) Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

(D4) Yüzey doldurma (örneğin; Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri.)

(R3) Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü
( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesler dahil)

(D5) Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri.)

(R4) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü

(D8) D3 ila D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

(R5) Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,

(D9) D3 ila D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin; buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, ve benzeri.),

İSİM

YÖNTEM

(R6) Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

(D10) Yakma

I. Katagori Atık Yağ;

Rafinasyon ve rejenerasyon yolu ile geri kazanım veya ilave yakıt olarak (R1 ve/ veya R9)

(R7) Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı,

(D12) Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri.),

(R8) Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

(D15) D3 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç)

II. Katagori Atık Yağ;

İlave Yakıt (R1)

(R9) Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,

 

III. Katagori Atık Yağ;

Nihai Bertaraf (D10)

(R10) Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

 

 

(R11) R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

(R12) Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

(R13) R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

 

Formada verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir gereğini arz ederim.

 

 

 

 

FİRMA ADINA

Adı /Soyadı

Ünvanı

İmzası

 

 

 

 

Formu Dolduran Şahıs

 

 

Yetkili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Bu kısım Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanları tarafından doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Eden

Adı /Soyadı

Ünvanı

İmzası

 

 

 

 

Uzman

 

 

 

Yetkili

 

 

 

 

EK 9-AFORM-9 A
A

T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Kopyası Bertarafçıda kalır.Bertarafçı Formun A kopyasının bir suretini Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ

1) Firmanın Unvanı:

12) Atık Kodu1

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

13) Atık Adı2

 

 

 

14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4

Firmanın Adresi:

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

15) Renk5

 

5) Mahalle/Semt

 

 

 

 

16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:

 

 

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

18) Ambalaj ve konteynır sayısı8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telefon Numarası

19) Atık Çıkış Tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Numarası3

 

 

 

 

 

21) Sorumlu kişinin imzası

 

2) TAŞIYICI

1) Firmanın Unvanı:

.

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11) Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Taşıt Plaka No:

Firmanın Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Taşıma Şekli9

4) İlçenin Adı:.

 

 

5) Mahalle/Semt

14) Teslim Tarihi

6) Cadde/Sk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kapı No

15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

8) İşyerinin Vergi Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sorumlu Kişinin İmzası

9) Telefon Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).ALICI

1) Firmanın Unvanı:

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11)Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Atığın Ağırlığı

Firmanın Adresi:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi

4) İlçenin Adı:

 

 

 

 

5) Mahalle/Semt:

14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi (Kutuya X işareti koyunuz)

6) Cadde/Sk:

a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

 

7) Kapı No:

b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üreterek)

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üretmeden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Diğer (belirtiniz)

 

9) Telefon Numarası

14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Atık Kabul Tarihi

10) Fax Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:

 

 

 

 

FORM-9A
B

T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) kopyası Bertarafçı tarafından üreticiye gönderilir. Atık Üreticisi tarafından muhafaza edilecektir.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ

1) Firmanın Unvanı:

12) Atık Kodu1

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

13) Atık Adı2

 

 

 

14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4

Firmanın Adresi:

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

15) Renk5

 

5) Mahalle/Semt

 

 

 

 

16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:

 

 

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

18) Ambalaj ve konteynır sayısı8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telefon Numarası

19) Atık Çıkış Tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Numarası3

 

 

 

 

 

21) Sorumlu kişinin imzası

 

2) TAŞIYICI

1) Firmanın Unvanı:

.

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11) Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Taşıt Plaka No:

Firmanın Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Taşıma Şekli9

4) İlçenin Adı:.

 

 

5) Mahalle/Semt

14) Teslim Tarihi

6) Cadde/Sk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kapı No

15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

8) İşyerinin Vergi Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sorumlu Kişinin İmzası

9) Telefon Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).ALICI

1) Firmanın Unvanı:

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11)Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Atığın Ağırlığı

Firmanın Adresi:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi

4) İlçenin Adı:

 

 

 

 

5) Mahalle/Semt:

14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi (Kutuya X işareti koyunuz)

6) Cadde/Sk:

a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

 

7) Kapı No:

b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üreterek)

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üretmeden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Diğer (belirtiniz)

 

9) Telefon Numarası

14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Atık Kabul Tarihi

10) Fax Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:

 

 

 

FORM -9A
C

T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) kopyası Taşıyıcı tarafından muhafaza edilir. Bir nüshası Taşıyıcı tarafından Üreticiye gönderilecektir.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ

1) Firmanın Unvanı:

12) Atık Kodu1

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

13) Atık Adı2

 

 

 

14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4

Firmanın Adresi:

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

15) Renk5

 

5) Mahalle/Semt

 

 

 

 

16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:

 

 

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

18) Ambalaj ve konteynır sayısı8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telefon Numarası

19) Atık Çıkış Tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Numarası3

 

 

 

 

 

21) Sorumlu kişinin imzası

 

2) TAŞIYICI

1) Firmanın Unvanı:

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11) Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Taşıt Plaka No:

Firmanın Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Taşıma Şekli9

4) İlçenin Adı:.

 

 

5) Mahalle/Semt

14) Teslim Tarihi

6) Cadde/Sk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kapı No

15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

8) İşyerinin Vergi Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sorumlu Kişinin İmzası

9) Telefon Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).ALICI

1) Firmanın Unvanı:

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11)Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Atığın Ağırlığı

Firmanın Adresi:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi

4) İlçenin Adı:

 

 

 

 

5) Mahalle/Semt:

14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi (Kutuya X işareti koyunuz)

6) Cadde/Sk:

a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

 

7) Kapı No:

b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üreterek)

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üretmeden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Diğer (belirtiniz)

 

9) Telefon Numarası

14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Atık Kabul Tarihi

10) Fax Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:

 

 

 

FORM -9A
D

T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Kopyası Atık taşıma işleminden önce Üreticide kalacak ve Valiliğe gönderilecektir.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ

1) Firmanın Unvanı:

12) Atık Kodu1

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

13) Atık Adı2

 

 

 

14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4

Firmanın Adresi:

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

15) Renk5

 

5) Mahalle/Semt

 

 

 

 

16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:

 

 

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

18) Ambalaj ve konteynır sayısı8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telefon Numarası

19) Atık Çıkış Tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Numarası3

 

 

 

 

 

21) Sorumlu kişinin imzası

 

2) TAŞIYICI

1) Firmanın Unvanı:

.

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11) Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Taşıt Plaka No:

Firmanın Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Taşıma Şekli9

4) İlçenin Adı:.

 

 

5) Mahalle/Semt

14) Teslim Tarihi

6) Cadde/Sk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kapı No

15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

8) İşyerinin Vergi Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sorumlu Kişinin İmzası

9) Telefon Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Fax Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).ALICI

1) Firmanın Unvanı:

 

2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

11)Lisans No

 

 

 

 

 

 

 

12) Atığın Ağırlığı

Firmanın Adresi:

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

3) İlin Adı ve Kodu:

 

 

 

13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi

4) İlçenin Adı:

 

 

 

 

5) Mahalle/Semt:

14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi (Kutuya X işareti koyunuz)

6) Cadde/Sk:

a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

 

7) Kapı No:

b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üreterek)

 

8) İşyerinin Vergi Numarası:

c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
(başka atık üretmeden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Diğer (belirtiniz)

 

9) Telefon Numarası

14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Atık Kabul Tarihi

10) Fax Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:

 

 

 

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (EK-9A) AÇIKLAMA KILAVUZU
Tehlikeli Atıklar Yönetmeliğinin 12 nci Maddesine göre: Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili Valilikten temin edilir. (Ek 9-A) da yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (A), (B), (C), (D) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A) ve (C) formları 2 nüsha olacaktır.
Bu formlardan;
a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,
b) (A), (B), (C), formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,
c) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcı tarafından alınır ,bir nüshası üreticiye teslim edilir,
d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,
e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.
Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.
Ulusal Atık Taşıma Formun talep edilen bilgiler aşağıda belirtilen açıklamalara göre doldurulacaktır.
1) ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formunun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (12) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin (EK 7) sinde yer alan listede verilen 6 haneli kodlara göre doldurulacaktır..
2) ATIK ADI:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (EK 7)de yer alan listede belirtildiği şekilde doldurulacaktır.
3) H NUMARASI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin EK (5) inde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır.(örneğin H3-A gibi)
4) 20° C’ DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
1) Toz/toz şeklinde
2) Katı
3) Akışkan/Macun
4) Çamurlu
5) Sıvı
6) Gaz
7) Diğer ( belirtiniz)
5) RENK: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
1) Beyaz
2) Kahverengi
3) Kırmızı
4) Mavi
5) Sarı
6) Siyah
7) Yeşil
8) Diğer (belirtiniz)
6) AĞIRLIK:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atığın ağırlığı kilogram ve/ veya ton olarak belirtilecektir.
7) AMBALAJ VE KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
1) Varil
2) Ahşap fıçı
3) Bidon
4) Kutu
5) Torba
6) Karışık Ambalaj
7) Basınçlı hazne
8) Balya
9) Diğer (belirtiniz)
8) AMBALAJ VE KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu veri tipi, yukarıda belirtilen ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme yazılacaktır.
9) TAŞIMA ŞEKLİ: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
1) Karayolu
2) Tren
3) Hava
4) Deniz
5) İç Karasular
verilen kodlara göre doldurulacaktır.
10) BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin (EK 2) sinde yer alan geri kazanım (R kodları)/ bertaraf (D kodları)işlemleri için verilen kodlara göre doldurulacaktır.
11) ATIK TRANSFERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda verilen (a),(b),(c),(d) kutularına (X) işareti konularak doldurulacaktır.
12) TARİHLER: Formda talep edilen tarih bilgileri gün/ ay/ yıl olarak belirtilecektir.
13) Formda talep edilen fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış diğer veri tipleri hakkındaki talep bilgiler, form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir.

 

FORM- 9B
(A)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Copy is kept by disposer. Disposer should send its copy to Ministry.
Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 

I) CONSIGNOR

 

1) Title of Firm

12) Waste Code 1

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Description of Waste 2

 

2) Address of Firm

 

 

 

14) Consistency at 20ºC4

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

 

15) Color5

 

4) District

 

 

 

 

5) Area

16) Weight of Waste

 

6) Street

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

 

17) Type of Packages and Containers6

 

7) Door Number

 

 

 

8) Tax Identification Number

18) Number of Packages and Containers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telephone Number

19) Dispatch Date of Waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Facsimile Number

20) Name and Signature of Consignor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Number3

 

 

 

 

 

 

 

II) CARRİER

 

1) Title of Firm

11) Vehicle License Number

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Owner (s) of Firm

12) Vehicle Plate Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address of Firm

13) Mode(s) of Transport7

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

14) Date of Delivery

 

4) District

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Area

15) Name of Carrier

 

6) Street

 

 

 

 

 

7) Door Number

16) Signature of Carrier

 

8) Tax Identification Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

9) Telephone Number

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

10) Facsimile Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) CONSIGNEE

 

1) Title of Firm

8) License Number of Firm

 

 

 

 

 

 

9) Weight of Waste

 

2) Owner (s) of Firm

 

 

 

tons

 

 

 

kg

 

 

 

10) Waste Disposal or Recovery Method8

 

 

 

 

3) Address of Firm

11) Transfer of Waste from an interim storage facility (enter X into related box)

 

 

a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility

 

 

 

b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)

 

 

4) Country (Name, Code)

 

 

 

c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )

 

 

5) Tax Identification Number

d) Others (specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

15) Waste Acceptance Date

 

6) Telephone Number

 

 

X

 

 

x

 

 

 

 

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

16) Name and Signature of Consignee

 

7) Facsimile Number

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

IV) CUSTOMS OFFICE

 

1) Import (enter X into the box)

 

3) Customs Office Stamp and Signature

 

2) Export (enter X into the box)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM- 9B
(B)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY
INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 

 

 

 

 

 

(B) Copy is kept by consignor. Disposer should send itself to consignor.
Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

I) CONSIGNOR

1) Title of Firm

12) Waste Code 1

 

 

 

 

13) Description of Waste 2

2) Address of Firm

 

 

14) Consistency at 20ºC4

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

15) Color5

4) District

 

 

 

5) Area

16) Weight of Waste

6) Street

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

17) Type of Packages and Containers6

7) Door Number

 

 

8) Tax Identification Number

18) Number of Packages and Containers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telephone Number

19) Dispatch Date of Waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Facsimile Number

20) Name and Signature of Consignor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Number3

 

 

 

 

 

 

II) CARRİER

1) Title of Firm

11) Vehicle License Number

 

 

 

 

 

 

2) Owner (s) of Firm

12) Vehicle Plate Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address of Firm

13) Mode(s) of Transport7

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

14) Date of Delivery

4) District

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Area

15) Name of Carrier

6) Street

 

 

 

7) Door Number

16) Signature of Carrier

8) Tax Identification Number

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

9) Telephone Number

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

10) Facsimile Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) CONSIGNEE

1) Title of Firm

8) License Number of Firm

 

 

9) Weight of Waste

2) Owner (s) of Firm

 

 

 

tons

 

 

 

kg

 

 

10) Waste Disposal or Recovery Method8

 

3) Address of Firm

11) Transfer of Waste from an interim storage facility (enter X into related box)

 

a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility

 

 

b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)

 

4) Country (Name, Code)

 

 

 

c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )

 

5) Tax Identification Number

d) Others (specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

15) Waste Acceptance Date

6) Telephone Number

 

 

X

 

 

x

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

16) Name and Signature of Consignee

7) Facsimile Number

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

IV) CUSTOMS OFFICE

1) Import (enter X into the box)

 

3) Customs Office Stamp and Signature

2) Export (enter X into the box)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM - 9B
(C)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Copy is kept by carrier. Carrier should send its copy to Consignor.
Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 

I) CONSIGNOR

 

1) Title of Firm

12) Waste Code 1

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Description of Waste 2

 

2) Address of Firm

 

 

 

14) Consistency at 20ºC4

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

 

15) Color5

 

4) District

 

 

 

 

5) Area

16) Weight of Waste

 

6) Street

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

 

17) Type of Packages and Containers6

 

7) Door Number

 

 

 

8) Tax Identification Number

18) Number of Packages and Containers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telephone Number

19) Dispatch Date of Waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Facsimile Number

20) Name and Signature of Consignor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Number3

 

 

 

 

 

 

 

II) CARRİER

 

1) Title of Firm

11) Vehicle License Number

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Owner (s) of Firm

12) Vehicle Plate Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address of Firm

13) Mode(s) of Transport7

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

14) Date of Delivery

 

4) District

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Area

15) Name of Carrier

 

6) Street

 

 

 

 

 

7) Door Number

16) Signature of Carrier

 

8) Tax Identification Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

9) Telephone Number

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

10) Facsimile Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) CONSIGNEE

 

1) Title of Firm

8) License Number of Firm

 

 

 

 

 

 

9) Weight of Waste

 

2) Owner (s) of Firm

 

 

 

tons

 

 

 

kg

 

 

 

10) Waste Disposal or Recovery Method8

 

 

 

 

3) Address of Firm

11) Transfer of Waste from an interim storage facility (enter X into related box)

 

 

a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility

 

 

 

b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)

 

 

4) Country (Name, Code)

 

 

 

c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )

 

 

5) Tax Identification Number

d) Others (specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

15) Waste Acceptance Date

 

6) Telephone Number

 

 

X

 

 

x

 

 

 

 

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

16) Name and Signature of Consignee

 

7) Facsimile Number

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

IV) CUSTOMS OFFICE

 

1) Import (enter X into the box)

 

3) Customs Office Stamp and Signature

 

2) Export (enter X into the box)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM - 9B
(D)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Copy is kept by consignor before the transportation starts. Consignor should send itself to Governor.
Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 

I) CONSIGNOR

 

1) Title of Firm

12) Waste Code 1

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Description of Waste 2

 

2) Address of Firm

 

 

 

14) Consistency at 20ºC4

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

 

15) Color5

 

4) District

 

 

 

 

5) Area

16) Weight of Waste

 

6) Street

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

 

17) Type of Packages and Containers6

 

7) Door Number

 

 

 

8) Tax Identification Number

18) Number of Packages and Containers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telephone Number

19) Dispatch Date of Waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Facsimile Number

20) Name and Signature of Consignor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Number3

 

 

 

 

 

 

 

II) CARRİER

 

1) Title of Firm

11) Vehicle License Number

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Owner (s) of Firm

12) Vehicle Plate Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address of Firm

13) Mode(s) of Transport7

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

14) Date of Delivery

 

4) District

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Area

15) Name of Carrier

 

6) Street

 

 

 

 

 

7) Door Number

16) Signature of Carrier

 

8) Tax Identification Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

9) Telephone Number

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

10) Facsimile Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) CONSIGNEE

 

1) Title of Firm

8) License Number of Firm

 

 

 

 

 

 

9) Weight of Waste

 

2) Owner (s) of Firm

 

 

 

tons

 

 

 

kg

 

 

 

10) Waste Disposal or Recovery Method8

 

 

 

 

3) Address of Firm

11) Transfer of Waste from an interim storage facility (enter X into related box)

 

 

a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility

 

 

 

b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)

 

 

4) Country (Name, Code)

 

 

 

c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )

 

 

5) Tax Identification Number

d) Others (specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

15) Waste Acceptance Date

 

6) Telephone Number

 

 

X

 

 

x

 

 

 

 

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

16) Name and Signature of Consignee

 

7) Facsimile Number

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

IV) CUSTOMS OFFICE

 

1) Import (enter X into the box)

 

3) Customs Office Stamp and Signature

 

2) Export (enter X into the box)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM- 9B
(E)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) Copy is kept by Customs Office. Customs Office shoud send its copy to Ministry.
Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 

I) CONSIGNOR

 

1) Title of Firm

12) Waste Code 1

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Description of Waste 2

 

2) Address of Firm

 

 

 

14) Consistency at 20ºC4

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

 

15) Color5

 

4) District

 

 

 

 

5) Area

16) Weight of Waste

 

6) Street

 

 

 

ton

 

 

 

kg

 

 

 

17) Type of Packages and Containers6

 

7) Door Number

 

 

 

8) Tax Identification Number

18) Number of Packages and Containers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Telephone Number

19) Dispatch Date of Waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Facsimile Number

20) Name and Signature of Consignor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) H Number3

 

 

 

 

 

 

 

II) CARRİER

 

1) Title of Firm

11) Vehicle License Number

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Owner (s) of Firm

12) Vehicle Plate Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address of Firm

13) Mode(s) of Transport7

 

3) Name and Code of Province

 

 

 

 

 

 

14) Date of Delivery

 

4) District

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Area

15) Name of Carrier

 

6) Street

 

 

 

 

 

7) Door Number

16) Signature of Carrier

 

8) Tax Identification Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

9) Telephone Number

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

10) Facsimile Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) CONSIGNEE

 

1) Title of Firm

8) License Number of Firm

 

 

 

 

 

 

9) Weight of Waste

 

2) Owner (s) of Firm

 

 

 

tons

 

 

 

kg

 

 

 

10) Waste Disposal or Recovery Method8

 

 

 

 

3) Address of Firm

11) Transfer of Waste from an interim storage facility (enter X into related box)

 

 

a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility

 

 

 

b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)

 

 

4) Country (Name, Code)

 

 

 

c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )

 

 

5) Tax Identification Number

d) Others (specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

15) Waste Acceptance Date

 

6) Telephone Number

 

 

X

 

 

x

 

 

 

 

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

16) Name and Signature of Consignee

 

7) Facsimile Number

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

IV) CUSTOMS OFFICE

 

1) Import (enter X into the box)

 

3) Customs Office Stamp and Signature

 

2) Export (enter X into the box)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION FORM

 

Legislative basis of the Waste Transportation Form entitled Form (9-B) in the Hazardous Waste Regulation is stated on Article (12) as follows;

 

Licensed vehicles for Waste Transportation should keep Waste Transportation Forms. CONSIGNOR takes Form (9B) from Governors Offices. This form has 5 copies namely Form (A) with blue color, Form (B) with pink color, Form (C) with white color, Form (D) with green and Form (E) with yellow color.Waste Consignor and Carrier fill in these forms and submit to Governor’s Office. Form (A), (C) and (E) will be two copies.
a) The copy (D) of Form (9B) should be kept by Consıgnor just before starting international waste transportation, and has to be submit to Governor office by consignor.
b) Copies (A),(B), (C) and (E) of Form 9-B are given to Carrier to keep during transportation.
c) Copy (E) of Form (9B) is given to Customs Officer . Customs Officer should submit one copy of that form to Ministry.
d) Copies (A), (B) and (C) of Form (9B) are to be signed by consignee. Consignee keeps (A) and (B) of Form (9B). Copy (C) is taken by Carrier and Carrier should submit one copy of that to Consignor.
e) Filled in copy (A) is kept by consignee. One copy of it should be submitted to Ministry by consignee.
f) Filled in copy (B) of Form (9B) is submitted to consignor by consignee.

 

All filled in forms should be kept for three years. Whenever authorized public organizations ask to control the procedure, they should be provided for them.
1) WASTE CODE: ( Question 12 of section-consigner), Will be filled in 6-digit form according to the Annex 7 of the Regulation on the Control of Hazardous Waste. ( It is also available on European Waste Cataloque- 2000/532/EC)
2) DESCRIPTION OF WASTE : ( Question 13 of section-consigner), Will be filled according to the descriptions given in the Annex 7 of the Regulation on the Control of Hazardous Waste. ( It is also available on European Waste Cataloque- 2000/532/EC)
3) H NUMBER (QUESTION 11 OF SECTION-CONSIGNER)
It is also availabe in Annex 5 of Hazardous Waste Regulation

 

H1

Explosive

H2

Oxidizing

H3-A

Highly Flammable

H3-B

Flammable

H4

Irritant

H5

Harmful

H6

Toxic

H7

Carcinogenic

H8

Corrosive

H9

Infectious

H10

Teratogenic

H11

Mutagenic

H12

Substances and preparations which release toxic or very toxic gases in contact with water, air or an acid.

H13

Substances and preparations capable by any means, after disposal of yielding another substance, e.g:

H14

Ecotoxic

 

4)CONSISTENCY AT 20º(QUESTION 14 OF SECTION-CONSIGNER)

 

1

Powdery/Powder

2

.Solid

3

Viscous/paste

4

Sludgy

5

Liquid

6

Gaseous

7

Other(specify

 

5) COLORS (QUESTION 15 OF SECTION-CONSIGNER)

 

1

White

2

Brown

3

Red

4

Blue

5

Yellow

6

Black

7

Green

8

Other (specify)

 

 

 

6) TYPES OF PACKAGES AND CONTAINERS (QUESTION 17 OF SECTION-CONSIGNER)

 

1

Drum

2

Wooden barrel

3

Jerrican

4

Box

5

Bag

6

Composite packaging

7

Pressure receptacle

8

Bulk

9

Other (specify)

 

7) MODE(S) OF TRANSPORT(QUESTION 13 OF SECTION-CARRIER)

 

R

Road

S

Sea

T

Train/Rail

A

Air

W

Inland Waterways

 

8) DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS (QUESTION 10 OF SECTION-CONSIGNEE)

 

D1
D2

D3

D4

D5

 

D6
D7
D8

 

D9

 

D10
D11
D12
D13

D14

D15

Deposit into or onto land,(e.g. landfill, etc.)
Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
Deep injection , (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
Surface impoundment, (e.g.placement of liquid or sludgy discards intopits, ponds or lagoons, etc.)
Specially engineered landfill,( e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment etc.)
Release into a water body except seas/oceans
Release into seas/oceans including sea-bed insertion
Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12
Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12 (e.g. evaporation, drying, calcination, neutralization. Precipitation, etc.)
Incineration on land
Incineration at sea
Permanent storage,(e.g. emplacement of containers in mine, etc.)
Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12
Repackaging prior to submission to any of the operations numbered D1 to D13
Storage pending any of the operations numbered D1 to D14 (excluding temporary storage pending collection, on site where it is produced)

R1

R2
R3

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

R11

R12

R13

Use as fuel (other thain in direct incineration) or other means to generate energy
Solvent reclamation/regeneration
Recyling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
Recycling/reclamation of metals and metal compounds
Recycling/reclamation of other inorganic materials
Regeneration of acids or bases
Recovery of components used for pollution abatement
Recovery of compenents from catalysts
Used oil re-refining or other reuses of oil
Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
Uses of wastes obtained from any of the operations numbered R1 to R10
Exchange of wastes for submission to any operations numbered R1 to R11
Storage of wastes pending any of the operations numbered R1 to R12 (excluding temporary storage, pending collection, on site where it is produced)

 

 

Ek-10
REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
NOTIFICATION FOR TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE

 
 1. Notifier/exporter (name, address) and tax identification no. where applicable:

 

Tel: Fax:

Contact person:

T. I. No:

5) Notification concerning (6)

NO:

A (i) Single movement B (i) Disposal (no recovery)
(ii) General notification (ii) Recovery operation
(multiple movements)

C* Pre-authorized recovery facility Yes
No

* (only to be completed if B (ii) applies)

2) Consignee (Name, address) and registration No. where applicable:

 

Tel: Fax:

Contact person:
Reg-No:

6) Total intended number of shipments:

7) Total intended quantity:

…………………………………… Kg

 

…………………………………… Liters

8) First shipment not before:

Departure of last shipment not after:

3) Intended Carrier(s)* (name, address) and registration
No where applicable:


Tel: Fax:
Contact person:
Reg- No:
*(attach list if more than one)

9) Disposal/ Recovery facility (name, location, address):

 

Tel: Fax:
Contact person:
License No where applicable:
And limit of validity:

 1. Waste generator/producer (name and address) and registration No/ Tax Identification

No where applicable:

 

 

Tel: Fax:
Contact person:
T.I. No:
Process and location of generation:* Reg-No:
* (attach details if necessary)

10) Method of disposal/recovery operation (1)
and technology employed:*

 

 

*(attach details if necessary)

11) Mode(s) of
transport (2)

12) Packaging
types (3)

13) H number(4)

14) Y Number

15) Name and chemical composition of the waste:

16) Physical characteristics (5) at 20 0C

17)UN identification number:
UN class:
and proper shipping name:

18) Waste identification code
-in country of export/dispatch:
-in country of import/destination:
European Waste Catalogue (EWC):
International Waste Identification Code(IWIC):
Basel Code:
OECD classification (1) amber red green and Number:
Other (specify)*
* (attach details)

19) Special loading requirements including emergency provisions in case of accidents:*

*(attach details if necessary)

20) Concerned countries, code numbers of competent authorities (where applicable), and specific points of entry and exit:

Country of export/dispatch

Transit countries*
(written consent(s) of Competent Authorities of Transit Country(ies) will be attached)

Country of import/destination

Point of exit:

Point of entry:

Point of exit:

Point of entry:

Point of exit:

Point of entry:

21) Notifier/exporter's declaration: I certify that the above information is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantees are/or shall be in force covering the transfrontier movement.
Name: Signature:
Date:

22) Number of annexes attached:

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES

23) TO BE COMPLETED BY COMPETENT AUTHORITY OF
COUNTRY OF IMPORT:
Notification received Acknowledgment sent
On: on:
Name, address

Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or signature

 

24) CONSENT TO THE MOVEMENT PROVIDED BY COMPETENT AUTHORITY OF COUNTRY OF EXPORT:
Of (name of country) on:
Name, address

 

Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or signature

 

(6)Enter X in appropriate box(es)
(1),(2),(3),(4),(5) See list of abbreviations

 

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE NOTIFICATION FORM

 1. DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS

D1

Deposit into or onto land,(e.g.landfill,etc.)

R1

Use as fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy

D2

Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

R2

Solvent reclamation/regeneration

D3

Deep injection , (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)

R3

Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

D4

Surface impoundment, (e.g. placement of liquid or sludgy discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

R4

Recycling/reclamation of metals and metal compounds

D5

Specially engineered landfill,( e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment etc.)

R5

Recycling/reclamation of other inorganic materials

D6

Release into a water body except seas/oceans

R6

Regeneration of acids or bases

D7

Release into seas/oceans including sea-bed insertion

R7

Recovery of components used for pollution abatement

D8

Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12

R8

Recovery of components from catalysts

D9

Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12 (e.g. evaporation, drying, calcinations, neutralization. Precipitation, etc.)

R9

Used oil re-refining or other reuses of oil

D10

Incineration on land

R10

Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

D11

Incineration at sea

R11

Uses of wastes obtained from any of the operations numbered R1 to R10

D12

Permanent storage,(e.g. emplacement of containers in mine, etc.)

R12

Exchange of wastes for submission to any operations numbered R1 to R11

D13

Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12

R13

Storage of wastes pending any of the operations numbered R1 to R12 (excluding temporary storage, pending collection, on site where it is produced)

D14

Repackaging prior to submission to any of the operations numbered D1 to D13

 

 

D15

Storage pending any of the operations numbered D1 to D14 (excluding temporary storage pending collection, on site where it is produced)

 

 

 

2) MODE(S) OF TRANSPORT
R= Road
S= Sea
T= Train/rail
A= Air
W= Inland Waterways
3) TYPE OF PACKAGES AND CONTAINERS
1) Drum
2) Wooden barrel
3) Jerrican
4) Box
5) Bag
6) Composite packaging
7) Pressure receptacle
8) Bulk
9) Other (specify)
4) H NUMBERS (Hazardous Properties)
H1 Explosive
H2 Oxidizing
H3-A Highly Flammable
H3-B Flammable
H4 Irritant
H5 Harmful
H6 Toxic
H7 Carcinogenic
H8 Corrosive
H9 Infectious
H10 Teratogenic
H11 Mutagenic
H12 Substances and preparations which release toxic or very toxic gases in contact with water, air or an acid.
H13 Substances and preparations capable by any means, after disposal, of yielding another substance, e.g: a leachate, which possesses any of the characteristics listed above
H14 Ecotoxic
5) CONSISTENCY AT 20ºC
1) Powdery/Powder
2) Solid
3) Viscous/paste
4) Sludgy
5) Liquid
6) Gaseous
7) Other(specify)

 

EK-11 A
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPO TESİSLERİNE DEPOLANABİLME KRİTERLERİ

 

 

 

İnert Atık olarak
muamele görecek atıklar
(mg/lt)

Tehlikesiz Atık olarak
muamele görecek atıklar
(mg/lt)

Tehlikeli Atık olarak muamele görecek atıklar
(mg/lt)

1

Eluat Kriterleri
L/S = 10 lt/kg

 

 

 

1.01

As (Arsenik)

≤ 0.05

0,05–0,2

< 0,2–2,5

1.02

Ba (Baryum)

≤ 2

2–10

< 10–30

1.03

Cd (Kadmiyum)

≤ 0,004

0,004 – 0,1

< 0,1–0,5

1.04

Cr toplam (Krom Toplam)

≤ 0,05

0,05–1

< 1 – 7

1.05

Cu (Bakır)

≤ 0,2

0,2 – 5

< 5 – 10

1.06

Hg (Civa)

≤ 0,001

0,001– 0,02

< 0,02– 0,2

1.07

Mo (molibden)

≤ 0,05

0,05 - 1

< 1 – 3

1.08

Ni (Nikel)

≤ 0,04

0,04 – 1

< 1 – 4

1.09

Pb(Kurşun)

≤ 0,05

0,05 – 1

< 1 – 5

1.10

Sb (Antimon)

≤ 0,006

0,006 -0,07

< 0,07 -0,5

1.11

Se(Selenyum)

≤ 0,01

0,01 – 0,05

< 0,05 – 0,7

1.12

Zn (Çinko)

≤ 0,4

0,4 -5

< 5 -20

1.13

Klorür

≤ 80

80 - 1500

< 1500 – 2500

1.14

Florür

≤ 1

1 -15

< 15 -50

1.15

Sülfat

≤ 100

100 – 2000

< 2000- 5000

1.16

DOC (Çözünmüş Organik karbon)(1)

≤ 50

50-80

<80-100

1.17

TDS ( Toplam çözünen katı)

≤400

400-6000

<6000-10000

1.18

Fenol İndeksi

≤ 0,1

 

 

2

Orijinal atıkta bakılacak kriterler

 

(mg/kg)

 

(mg/kg)

 

(mg/kg)

2.1

TOC(toplam organik karbon)

≤30000 (%3)

50000 (% 5)- pH ≥ 6 (2)

60000 ( %6)

2.2

BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve xylenes)

6

 

 

2.3

PCBs

1

 

 

2.4

Mineral yağ

500

 

 

2.5

LOI ( Kızdırma Kaybı)

 

 

10000 (%10)

 

(1) DOC limit değeri atığın kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8,0 değerinde test tekrarlanmalı ve limit değerin aşılmadığı tespit edilmelidir.
(2) Tehlikesiz jips bazlı atıkların evsel atık düzenli depolama sahalarında çözünebilen atıkların kabul edilmediği ayrı bir hücrede depolanması gerekir. Jips bazlı atıklarla birlikte depolanacak atıkların bu limitleri sağlaması gerekir.
Analiz Yöntemi
TS EN 12457 nin 4. bölümü ( TS EN 12457-4) :Atıkların nitelendirilmesi- Katıdan özütleme analizi - granül halindeki atıklar ve çamurların özütlenmesi için uygunluk deneyi- bölüm 4: Sıvı katı oranı 10 lt/ kg olan ve partikül boyutu 10 mm. den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı parti deneyi
Analiz sonuçlarının yorumlanması
Eluat konsantrasyonu tehlikeli atık için belirlenen değerler arasında olan atıklar, tehlikeli atık düzenli depolama sahasında depolanırlar. Ancak, tehlikeli atık için belirlenen üst sınırdan daha yüksek eluat konsantrasyonu olan atıklar tehlikeli atık depolama sahasında depolanmadan önce ön işleme tabi tutulmalı ve üst sınır altına çekilmelidir. Bunun mümkün olmadığı takdirde, bu atıklar tehlikeli atık depolama alanında ayrı olarak (tek tür) depolanmalıdır.
Eluat konsantrasyonu tehlikesiz atıklar için belirlenen değerler arasında olan atıklar, tehlikesiz atık olarak sınıflandırılacaktır. Bu atıklar evsel atık düzenli depo tesislerinde ayrı olarak ( tek tür) depolanır.
Eluat konsantrasyonları inert atıklar için belirlenen değerin altında kalan atıklar, inert olarak sınıflandırılırlar. Bu atıklar evsel atık düzenli depo tesislerinde veya permeabilitenin k ≤10-7 ve en az 1 metre kil’e eşdeğer geçirimliliğin sağlandığının ve yer altı su seviyesine maksimum 1 metre olduğunun Bakanlığa belgelendiği alanlarda Bakanlığın uygun görüşü alınarak depolanır.
Ek-11 B
Aşağıdaki İSO; DIN; EN ve TS yöntemleri referans olarak önerilmektedir. Ancak denenmiş referans malzemeleri bazında çalışan ve aynı özelliklere sahip olan yöntemler onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.

 

1.01

As (Arsenik)

ISO 6595-1982 ; DIN 38405-E6-81veya ENV 12506

1.02

Ba (Baryum)

ENV 12506

1.03

Cd (Kadmiyum)

ISO 8288-1985; DIN 38041-C5-84 veya ENV 12506

1.04

Cr toplam (Krom Toplam)

ENV 12506

1.05

Cu (Bakır)

ISO 8288-1985 ; DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506

1.06

Hg (Civa)

ISO 566-1/3-88; DIN 38406-E21-80 veya TS EN 13370

1.07

Mo (molibden)

ENV 12506

1.08

Ni (Nikel)

ISO 8288-1985, DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506

1.09

Pb(Kurşun)

ISO 8288-1985; DIN 38406-E6-81 veya ENV 12506

1.10

Sb (Antimon)

ENV 12506

1.11

Se(Selenyum)

ENV 12506

1.12

Zn (Çinko)

ISO 8288-1985; DIN 3840-E8-85veya ENV 12506

1.13

Klorür

ISO-DİS 9297; DIN 38405-D1-85 veya ENV 12506

1.14

Florür

ISO DP 10 359-1; DIN 38406-D4-85 veya TS EN 13370

1.15

Sülfat

ISO-DIS 9280-1; DIN 38405-D5-85 veya ENV 12506

1.16

DOC (Çözünmüş Organik karbon)(1)

TS EN 13370

1.17

TDS ( Toplam çözünen katı)

TS EN 13657

1.18

Fenol İndeksi

ISO 6439-1990; DIN 38409-H16-84 veya TS EN 13370

2

Orijinal atıkta bakılacak kriterler

 

2.1

TOC(toplam organik karbon)

DIN 38409-113-85 veya TS 12089 EN 13137

2.2

BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve xylenes)

ISO-DIS 9562 veya DIN 38409-H14-85

2.3

PCBs

Gaz kromotografi (kapiler, sütunlar)

2.4

Mineral yağ

pr EN 14039 (gaz kromotografi)

2.5

LOI ( Kızdırma Kaybı)

 

 

EK-12 A
ÖRNEK
DEPO TABANI SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ
tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_12.gif
tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_12_1.gif

 

EK -12 B
ÖRNEK DEPO ÜST ÖRTÜSÜ SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ
tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_12_B.gif

 

 

 

 

 

 

EK-13

 

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNE ÖN LİSANS ALINMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİ VE DOKÜMANLAR

 

A) BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

B)TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1) Tesisin Adı :
2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
3) Telefonu :
4) Faksı :
5) Elektronik posta adresi :
6)İşyeri Vergi Kimlik No :
7) Tesis sahibinin / ortaklarının
a) Adı, Soyadı :
b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
c) Telefonu :
d) Faksı :
e) Elektronik posta adresi :

 

8) Tesis işletmecisinin
a) Adı, Soyadı :
b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
c) Telefonu :
d) Faksı :
e) Elektronik posta adresi :

 

9) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun
a) Adı, Soyadı (veya unvanı) :
b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
c) Telefonu :
d) Faksı :
e) Elektronik posta adresi :

 

10) Diğer Bilgiler
a) Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi :
b) Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri :
c) Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık) :
d) Araç ve Makine Parkı Listesi :
e) Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş, revir vb.)

 

C) SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

1) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topoğrafik harita,
2) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar planları,
3) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,
başvuru ekinde bulunmalıdır.

 

D) FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

 

1) Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür yapısına temel etkileri verilecektir.
2) Tesisin Yüzölçümü
a)Kapalı alan : ............................ m2
b)Açık alan : ............................ m2
c)Toplam : .............................m2

 

3) Tesisin Kapasitesi
a) Kurulu Kapasite : ............................ ton/yıl
b) Fiili Kapasite : .............................ton/yıl

 

 

 

4) Üretim akım şeması ve teknolojisi
Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, geri dönüşüm prosesinin/yakma tesisinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller

 

5) geri kazanım verimi

 

6) Atığın temin edileceği yerler

 

7) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

 

8) Hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri

 

9) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

 

10) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri

 

E) ÇEVRESEL TEDBİRLER
(Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.)

 

1) Su Kirliliği

 

a) Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı
-Kuyu suyu
-Şebeke suyu
-Diğer
b) Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler
c) Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri
d) Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler

 

2) Hava Kirliliği

 

a)Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları
b)Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısı
c)Toz kaynakları ve alınacak önlemler

 

3) Gürültü Kirliliği

 

a)Gürültü kaynakları
b)Alınacak önlemler

 

4) Toprak Kirliliği

 

Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 

5) Koku Kirliliği

 

Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 

6) Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri

 

a) Yangın
b) İşçi Güvenliği
c) İlk yardım
d) Diğer

 

Başvuru Sahibinin/Şirketin Yetkilisi
Tarih, İsim, İmza

 

 

 

Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.

 

 

Ek- 14

 

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 

 

 

1) Ön Lisans Belgesi,
2) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor,
3) Tesise kabul edilen atıkların analizleri,
4) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,
5) Geri kazanılan ürünlerinin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge, *
6) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/ yıl),*
7) Geri kazanım ürünlerinin satıldığı yerlerin adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler ile satışlara ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri, *
8) Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi,
9) Tesise atık getiren ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkları nihai bertaraf tesislerine götüren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri, bunlara ilişkin ulusal atık taşıma formları, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri,
10) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,
11) Diğer Belgeler;
a) GSM Ruhsatı,
b) Vergi Dairesi ve Numarası,
c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
d) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği,
e) İmza Sirküleri,
f) Kapasite Raporu,
g) Sanayi Sicil Belgesi,
h) İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış).

 

 

 

 

 

* :Sadece geri kazanım tesisleri için geçerlidir.

 

 

EK-15
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
1) Baca gazındaki hava kirletici maddelerin konsantrasyonlarının tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek şekilde yapılmalıdır.
2) Dioksinler ve furanlar da dahil olmak üzere tüm kirleticilerin örnekleme ve analiz işlemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini kalibre etmek için kullanılan referans ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birliği Standartları), bunun mümkün olmaması durumunda diğer uluslararası kabul görmüş standartlar ya da ulusal standartlar doğrultusunda yapılır.
3) Dioksin ve furanların ölçüm prosedürü ancak (EK-17)’de verilen dioksin ve furanların konsantrasyonları, örnek alma ve analizlerde ölçülebilme limitlerinin altında ise ve bulunan konsantrasyonlardan toksisite eşdeğeri olarak anlamlı bir sonuç çıkarılamıyorsa kullanılır.
4) Emisyon limit değerlerinde tayin edilen %95’lik güven aralığı değerleri, emisyon limit değerlerinin aşağıda verilen yüzdelerini aşmayacaktır.

 

a) Karbon monoksit (50 mg/m³) % 10
b) Kükürt dioksit (50 mg/m³) % 20
c) Toplam toz (10 mg/m³) % 30
d) Toplam organik karbon (10 mg/m³) % 30
e) Hidrojen klorür (10 mg/m³) % 40

 

 

EK-16
DİOKSİNLER VE DİBENZOFURANLAR İÇİN TOKSİSİTE EŞDEĞERLİK FAKTÖRLERİ

 

20 nci maddenin (d) bendinde verilen dioksin ve dibenzo furanların toplam konsantrasyonlarını hesaplamak için, aşağıda verilen dioksin ve furanların her biri için bulunan kütle konsantrasyonları önce aşağıda verilen “toksisite eşdeğerlik faktörü” ile çarpılır ve sonra bu çarpımlar toplanarak toplam konsantrasyon bulunur.

 

 

 

Toksisite eşdeğerlik faktörü

2,3,7,8

-Tetraklorodibenzodioksin (TCDD)

1

1,2,3,7,8

-Pentaklorodibenzodioksin (PeCDD)

0.5

1,2,3,4,7,8

-Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0.1

1,2,3,7,8,9

-Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0.1

1,2,3,6,7,8

-Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0.1

1,2,3,4,6,7,8

-Heptaklorodibenzodioksin (HpCDD)
-Oktaklorodibenzodioksin (OCDD)

0.01
0.001

2,3,7,8

-Tetraklorodibenzofuran (TCDF)

0.1

2,3,4,7,8

-Pentaklorodibenzofuran(PeCDF)

0.5

1,2,3,7,8

-Pentaklorodibenzofuran(PeCDF)

0.05

1,2,3,4,7,8

-Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

1,2,3,7,8,9

-Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

1,2,3,6,7,8

-Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

2,3,4,6,7,8

-Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

1,2,3,4,6,7,8

-Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)

0.01

1,2,3,4,7,8,9

-Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)
-Oktaklorodibenzofuran (OCDF)

0.01
0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-17

 

YAKMA TESISI ATIK GAZININ ARITIMINDAN GELEN ATIKSU DEŞARJ LİMİT DEĞERLERİ

 

 

 

Kirletici Maddeler

Kütle Konsantrasyonu Olarak Sınır Değerleri

1) Toplam Askıdaki katı madde
2) Cıva (Hg) olarak tanımlanan cıva ve cıva bileşikleri

20 mg/lt.
0.02 mg/lt

3) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri (Cd olarak)
4) Talyum ve talyum bileşikleri (Tl olarak)

0.05mg/lt

5) Antimon ve antimon bileşikleri (Sb olarak)
6) Arsenik (As)
7) Kurşun (Pb)
8) Krom (Cr)
9) Kobalt (Co)
10) Bakır (Cu)
11) Mangan (Mn)
12) Nikel (Ni)
13) Vanadyum (V)

 

 

5 mg/lt

14) Dioksin ve furanların toplamı olarak tanımlanan “Dioksinler ve furanlar”

0.5 mg/lt

 

 

EK 18

 

TEHLİKELİ ATIK TAŞINMASI AMACIYLA VALİLİKLERE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 

a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;
1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
2) Aracın tipi,
3) Plaka numarası ve şasi numarası,
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.

 

b) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;
1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
4) Lisans alacak araçların plakaları,
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,
6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
7) Sigorta,
8) Ulaştırmanın yetki belgesi,

 

 

ZİYARETÇİ SAYACI
 • Online
 • Bugün
 • Dün
 • Toplam
 • :
 • :
 • :
 • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET