Tarih: 19.08.2014 Salı | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 2382

Ege Üniversitesi toz zeytinyağı üretti


Ege Üni­ver­si­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Fa­kül­te­si'nin TÜ­Bİ­TAK des­te­ğiy­le 2 yıl ön­ce baş­lat­tı­ğı “toz zey­tin­ya­ğı­” pro­je­si­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı açık­lan­dı. Pa­tent baş­vu­ru­su ya­pı­lan ürün ya­kın­da pi­ya­sa­ya çı­ka­cak.

Sa­na­yi ti­pi üre­tim

Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi ve­ren EBİL­TEM Tek­no­lo­ji Trans­fer Ofi­si Fik­ri Mül­ki­yet Hak­la­rı ve Li­sans­la­ma Bi­ri­mi Yü­rü­tü­cü­sü Uz­man Mus­ta­fa Ça­kır, sa­na­yi öl­çe­ğin­de üre­tim aşa­ma­sı­na ge­lin­di­ği­ni ifa­de et­ti.  Zey­tin­ya­ğı to­zu­nun, zey­tin­ya­ğı­nın için­de­ki ya­rar­lı bi­le­şen­le­ri ko­rur­ken bu ya­rar­la­rın da­ha da art­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı an­la­tan Ça­kır, şöy­le de­vam et­ti: “Bu ürün da­ha çok ha­zır çor­ba, kek unu, ba­ha­rat ka­rı­şı­mı, sa­la­ta so­su, ta­vuk, köf­te har­cı, cips üre­ti­ci­le­ri­nin işi­ne ya­ra­ya­cak. Mev­cut pa­zar­da ha­zır çor­ba ve ben­ze­ri ürün­le­rin içi­ne ka­tı yağ kul­la­nı­yor­lar ama raf öm­rü aza­lı­yor. Ay­nı za­man­da in­san sağ­lı­ğı­na za­rar­lı.

Raf öm­rü uza­ya­cak

Bu­ra­da toz zey­tin­ya­ğı ok­si­das­yo­nu ön­le­di­ği için raf öm­rü­nü uzat­ma­sı çok önem­li. Sağ­lık için za­ra­rı ol­ma­dı­ğı gi­bi ya­ra­rı çok. Za­ten pro­je­miz sağ­lık­lı bes­len­me ön­ce­lik­li.” Ça­kır'a gö­re toz zey­tin­ya­ğı üre­tim ma­li­ye­ti­ni de dü­şü­re­cek.

Güçlü teşvik istediler

Ege Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği ve Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı Ta­nı­tım Ko­mi­te­si, Ay­va­lık ve Ay­dı­n’­dan son­ra Ak­hi­sa­r’­da da zey­tin ve zey­tin­ya­ğı sek­tö­rü­nün pay­daş­la­rıy­la bir ara­ya gel­di. Top­lan­tı­da sek­tö­rün, "5. Böl­ge Teş­vik Sis­te­mi"ne alın­ma­yı hak et­ti­ği vur­gu­lan­dı.

Diyabet için sebze suyu

Fer­men­te seb­ze su­yu üret­tik­le­ri­ni de kay­de­den Mus­ta­fa Ça­kır, bu­nun da mev­cut seb­ze su­la­rı­na al­ter­na­tif bir ürün ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Ça­kır, “Bu ürün çok da­ha faz­la seb­zey­le el­de edi­le­cek vi­ta­mi­nin, da­ha dü­şük kon­san­trey­le alın­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu ürü­nün tan­si­yon ve ko­les­trol dü­şü­rü­cü, an­ti di­ya­be­tik et­ki­le­ri var" de­di.

SEZEN ÜNÜVAR - BUGÜN GAZETESİ

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET